LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS

A†A LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS mirė rugsėjo 28 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukusi 96 metų. Gyveno Daytona Beach Shores, anksčiau Orlando, FL ir Čikagoje. Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Rokiškyje, Lietuvoje, Juozo ir Bronės Meškelių šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vyro sesuo Birutė, du sūnūs Edmundas ir Andrius, dvi anūkės Justina ir Maira bei kiti giminės. A. a. Leonida buvo a. a Juozo ir a. a Bronės Meškelių duktė ir a. a Broniaus ir a. a. Vytauto Meškelių sesuo.

Po karo, 1950 m., imigravo į Ameriką, kur sutiko savo vyrą Donatą, su kuriuo išgyveno beveik 68 metus. Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 metais, išėję į pensiją, persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Leonida daug metų prižiūrėjo ir slaugė savo sūnų Andrių, kuris yra specialiųjų poreikių žmogus.

Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leonidą savo maldose. Nuliūdusi šeima.