LIDIJA VAITONIS

A†A LIDIJA VAITONIS mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 95-erių metų. Gimė 1923 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, anksčiau Toronte, Kanadoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Zelma Noreika su šeima; Zelmos duktė Rita su šeima; sūnėnas Emilis Hollenderis su šeima bei kiti artimieji ir draugai.

Velionė bus pašarvota liepos 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.