LIUSĖ MALDŪNIENĖ

Palinguoki, vėjau,
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.

Berlinkas

A†A LIUSĖ MALDŪNIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir Dainiumi; Punske gyvenantys sesuo Onutė Agurkienė ir brolis Jurgis Kalkauskas su šeimomis; sesers a. a. Teklės Ramanauskienės šeima, artimas draugas Petras Jadviršis. Buvo Lietuvos vyčių ir įvairių prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos veikiančių klubų narė.

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, birželio 26 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Liusės atminimui galima aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir šv. Mišioms. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.