LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC

Pedagogė, mūsų mylima seselė A†A Sesuo LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC mirė š. m. spalio 24 d., sulaukusi 86-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus.

Seselė Lorraine Therese mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio ir Pennsylvania valstijose. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai, pusbroliai bei šv. Kazimiero vienuolės ir seselės. A. a ses. Lorraine Therese buvo a. a. Frank ir a. a. Mary Agnes duktė bei a. a. Leonard, a. a. Richard ir a. a. Frank sesuo.

Velionė bus pašarvota lapkričio 5 d., ketvirtadienį, nuo 10:30 iki 11:30 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.