LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS)

A†A LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS) mirė š. m. balandžio 3 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus John Paul su žmona Dianne Deplewski ir anūkai Jenna ir Nathan; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė labai mylėjo savo šuniuką Harley. A. a. Lucille buvo a. a. John Charles Kilkus žmona ir a. a. Al Staišiūno sesuo.

Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai, Lietuvos vyčių 36 kuopai, Šv. Kazimiero seselių pagalbiniam skyriui (Sisters of St. Casimir Auxiliary), mokėsi ir baigė St. Casimir Academy.

Jos atminimas bus pagerbtas vėliau. Savo prisiminimais galite pasidalinti nuotoliniu būdu: Guest Book at www.palosgaidasfh.com. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Lucille savo maldose. Vietoje gėlių prašoma aukoti bet kuriai labdaros organizacijai, kuri remia onkologinių ligų gydymą.

Šventas Mišias už a. a. Lucille galite žiūrėti čia: https://www. youtube.com/watch?v=N7qM4E3s_O4&feature=youtu.be. Nuliūdęs sūnus su šeima.

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410, el. svetainė www.palosgaidasfh.com.