LYDIJA AUŠRIENĖ

A † A Daktarė LYDIJA AUŠRIENĖ Lydija gimė ūkininkų Emilijos ir Miko Paliokų šeimoje 1928 m. rugsėjo 10 dieną Urvinių kaime, Tauragės apskrityje. Velionė buvo paskutinė iš penkių šeimos vaikų, sulaukusių brandos. Po karo atkakliai siekė išsilavinimo – baigė Tauragės suaugusiųjų gimnaziją, Vilniaus medicinos seserų mokyklą, o Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įgijo pediatrijos gydytojos specializaciją. 1961 metais ištekėjo už Algirdo Jurgio Aušros, žinomo Klaipėdos liaudies operos dainininko. Dievas laimino santuoką sūnų Valdo ir Algirdo gimimu. 1972 metų balandžio 30 d. vyras Algirdas mirė. Velionė viena užaugino vaikus. Tuo pačiu metu buvo aktyvi Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios narė, taip pat Klaipėdos liuteronų parapijos ir labdaros draugijos „Sandora” narė. Jos rūpestis ir pagalba palengvino ne vieno pasiligojusio ar be globos likusio žmogaus likimą. Mirė 2015 metų balandžio 10 dieną. Balandžio 16 d., po atsisveikinimo apeigų palaidota Šikšnių kapinaitėse Lietuvoje. Nuoširdi užuojauta sūnums kun. dr. VALDUI AUŠRAI, ALGIRDUI AUŠRAI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems ir giminėms. Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija