MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ

A†A MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ mirė š. m. vasario 20 d. New Lenox, IL.

Gimė 1926 m. balandžio 19 d. Lietuvoje.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Lemont, IL.

Nuliūdę liko: duktė Alė Lelienė su vyru Eligijumi; sūnus Algis su žmona Ramune Kazėnas; anūkai Justas, Darius, Andrius (sužadėtinė Nicole) ir Matas Lelis, Kristina Mattis ir Justinas Jonušas (žmona Tracey); proanūkai Vidas, Vaiva ir Venta Mattis, Jack, Dru ir Lili Jonušas; sesuo Marija Končienė; sūnėnai – Arnoldas Končius ir Arvydas Končius su šeimomis; dukterėčia Ina Luneckienė su šeima ir kiti giminės.

A. a. Marcelė buvo a. a. Vytauto žmona.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, vasario 23 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A. a. Marcelės Jonušienės atminimui prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.