MARIJA TAPULIONYTĖ ŽYGIENĖ

A†A MARIJA TAPULIONYTĖ ŽYGIENĖ mirė š. m. liepos 30 d. savo namuose Oak Lawn, IL, sulaukusi 88 metų.

Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Parke.

Gimė 1933 m. sausio 16 d. Kaune, vėliau gyveno Vilniuje ir Panemunėje.

Nuliūdę liko: sūnus Edmundas, duktė Ramona Graužinienė su vyru Algiu, anūkės Irena ir Erika Graužinytės, sesuo Meilutė Kusak su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Į Ameriką atvyko 1949 metais. Gyvendama Marquette Parke užaugino šeimą. Buvo ilgametė vyr. skautė „Aušros Vartų” tunte, „Mirgos” būrelyje.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 5 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” – Sunlight Children’s Aid: www.sunlightchildrensaid.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.