MARILYN KUZMICKUS SSC

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vadovė, pedagogė A†A Seselė MARILYN KUZMICKUS SSC

Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. balandžio 30 d., sulaukusi 83-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 64 metus. Seselė Marilyn mokytojavo pradžios mokyklose Čikagoje, ruošė vienuoles įstojimui į kongregaciją, o 1978–1998 m. ėjo vadovaujančias pareigas – pirmiausia kaip Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Vyresniosios padėjėja, o po to Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Vyresnioji. A. a. seselė Marilyn labai
daug prisidėjo, kad lietuviškas šaknis turinčios kongregacijos atnaujintų bendradarbiavimą.

A. a. seselė Marilyn buvo a. a. Anton ir a. a. Helen (Tauchas) Kuzmickus duktė.

Giliai nuliūdę liko: jos seserys Celia su vyru James Heintz (Lawrence, KS) ir Mary su vyru James Losch (Kenosha, WI); dukterėčia Andrea Heintz su vyru Joe Tangari; sūnėnai John Heintz, James Losch ir Michael Losch, jų vaikai – Sam Tangari, Maggie, Cate, Mitchell, Nathan ir Christopher Losch.

Atsisveikinimas su velione vyks antradienį, gegužės 10 d. nuo 10 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Liūdinčios Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

PS. Šv. Mišiose bus galima dalyvauti nuotoliniu būdu https://www.lackfuneralhome.com.