MARIONA KARALIS

A†A MARIONA KARALIS 1924.07.12 – 2021.01.23

Mariona (Kumpikevičiūtė) Karalis ilsisi Viešpaties glėbyje po ilgos ir sekinančios kovos su vėžiu, kuri baigėsi 2021 m. sausio 23 d.

Mariona gimė 1924 m. liepos 12 d. Čikagoje, Illinojuje, Stasio Kumpikevičiaus ir Marcelės (Ambrasaitytės) Kumpikevičienės šeimoje.

Ji turėjo tris vyresnes seseris ir du jaunesnius brolius.

Augo Viduklėje, Raseinių rajone, Kauno apskrityje. Artėjant Rusijos karo frontui, būdama šešiolikos, kartu su savo teta pasitraukė į Vokietiją. Prieš grįždama į JAV Marytė (taip ją vadino artimiausi draugai) baigė mokslus Hamburgo universitete. Laivu ji atplaukė į New Yorką, po to traukiniu atvyko į Čikagą – neturėdama nė cento kišenėje. Kad galėtų atvykti į Ameriką, ji pasirašė skolos JAV vyriausybei dokumentą – IOU („I owe you”), įsipareigodama vėliau sumokėti visas savo kelionės išlaidas, ką ir įvykdė. Čikagoje dirbo prekybos („Marshall Field and Co” ir apskaitos („McDonald’s Corporation”) srityse.

1950 m. lapkričio 11 d. ji ištekėjo už antrojo Stasio ir Genovaitės Karalių sūnaus Česlovo Ilmari Karalio. Pora susilaukė trijų sūnų: Dariaus Chesterio (Dalia), Alfredo Stanley (Mary Ellen) ir Andrew Ilmari (nevedęs). Mariona buvo Valdo Adamkaus brolienė.

Mariona džiaugėsi anūkais: Valdu, Asta (Blake), Jeffrey, Melissa, Audru, Česlovu II, Algiu, taip pat Simu (Lina), Monika, Pijumi ir Tumu. Ji sulaukė ir proanūkų – Julian, Tito, Monikos, Tejos ir Solomono.

Amžinybėje Marionos jau laukė jos tėvai, seserys Helen, Frances ir Josephine, broliai Stasys II ir Juozas, vyras Česlovas, sūnus Alfredas, anūkas Jonathan, o taip pat daug klasės draugų, parapijiečių ir bičiulių.

Marionos gedi jos sūnūs ir jų šeimos, jauniausias brolis Juozas Dermeikis (Viduklėje), a. a. vyro Česlovo brolis Valdas Adamkus su žmona Alma bei daugelis ją pažinojusių ir mylinčių artimųjų. Mums truks jos šmaikštaus žodžio ir nuoširdžios šypsenos.

Tegu ilsisi dangiškoje ramybėje – vakar tikėjusi, o šiandien jau reginti.

†††

Atsisveikinimas su a. a. Mariona vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) penktadienį, liepos 9 d., nuo 11 val. ryto. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p.

A. a. Mariona Kumpikevičiūtė-Karalis bus palaidota Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios vyks Viduklės bažnyčioje (S. Stanevičiaus g. 1) pirmadienį, liepos 12 d. 1 val. p. p.