MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ

A†A MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ mirė š. m. sausio 18 d., Lisle, IL, sulaukusi 99 metų.

Gimė 1922 m. lapkričio 2 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.

Gyveno Lisle, IL, anksčiau San Diego, CA ir Chicago West Lawn apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Mykolas; dukterėčios Maria Stankiewicz, Nora Gylienė ir Angelė Kazikevičiūtė; sūnėnas Mark Šimkus; svainė Elizabeth Tautvaišas Traut bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Monika buvo a. a. Povilo žmona ir a. a. Povilo mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.