NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ

A†A NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ mirė š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94-erių metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. A. a. Natalija buvo a. a. Valerijono Sodeikos žmona, a. a. Kristinos Sodeikaitės Trinka mama.

Dideliame liūdesyje liko: sūnus Marius, dukterėčia Alvida Baukutė su vyru Virgiu Rukuiža, sūnėnas Gintaras Baukus su žmona Pamela ir dukra Lauren, plati Sodeikų šeima, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Natalija, visiems artimiesiems žinoma kaip Lialė, buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės narė. Giedojo Šv. Antano parapijos chore, buvo ilgametė parapijos narė. Kas sekmadienį su sūnumi dalyvaudavo kavutėje po šv. Mišių.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimo Mišios ir a. a. Natalijos pagerbimas įvyks vėliau. Prašom neužmiršti velionės savo maldose. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.