ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ)

A†A Dailininkė ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ) mirė š. m. rugsėjo 9 d., sulaukus 91 metų.

Gimė 1930 m. liepos 25 d. Klykolių k., Naujosios Akmenės raj.

Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, IL.

Nuliūdę liko: dukra Vida su vyru Mehmet, sūnus Rimas su žmona Joan, sūnus Linas su žmona Beatriče, dukra Dalia su vyru Jim; anūkai – Arūnas, Petras su žmona Natalie, Kristina, Jessica su vyru David, Raimundas su žmona Ugne, Matthew ir Theresa; proanūkai – Natasha, Gabrielė, Lukas, Vincentas ir Tomukas; pro-proanūkai Bobby, Vivian, Aurora bei kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Ona buvo seselės Mercedes SSC studentė, priklausė Amerikos lietuvių dailininkių draugijai.

Atsisveikinimas su velione vyks antradienį, rugsėjo 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ona Cepele Artist Scholarship Fund.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.