PAUL (PAULIUS) V. RUDIS

A†A PAUL (PAULIUS) V. RUDIS mirė 2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL.

Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Veronica Stonis, Theresa Mathis su vyru Clay, Sarah Uhl Wagner, Betsy Monahan su vyru Sean, Jennifer Janik su vyru Wes ir Amy Sheheen su vyru Vincent; sūnėnas Anthony Uhl su žmona Michelle; produkterėčios ir sūnėno vaikai – Alison Janik, Kaitlyn Janik, Allison Uhl, Alex Dewyea, Ethan Stonis, Evan Stonis, Sidney Wagner, O’Neill Monahan, Joseph Sheheen, Austin Sheheen, Anthony Sheheen ir Russell Uhl; uošvienė Irena Miecevičienė (a. a. Kazimieras); svainė Irene Uhl su vyru John; svainė Donna Mitchel (a. a. Casey) bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Paulius buvo a. a. Povilo ir Monikos Rudžių sūnus, a. a. Charlie Stonis antros kartos dėdė. Velionis buvo antikvarinių daiktų ir baldų įvertintojas. Su žmona Joanne prekiavo antikvariniais daiktais Union Pier, MI.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. vakaro. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti American Liver Association. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.