RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS

A†A RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS mirė š. m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1929 m. kovo 2 d. Lietuvoje.
Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: žmona Algimanta Rimkus; duktė Edita Stas; anūkė Viktorija; sesuo Nijolė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. A. a. Raimundas buvo a. a. Stefanijos, a. a. Birutės ir a. a. Zitos brolis.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak, Westchester (2 kvartalai į vakarus nuo Mannheim Rd.). Šeštadienį, rugpjūčio 17 d., nuo 8:30 val. r. iki 9 val. r. su velioniu bus galima atsisveikinti ir Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL, kur 9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Brian D. Kuratko (Original Kuratko Family), tel. 708-562-5900.