REGINA IDALIJA PANARIENĖ ABRAITYTĖ

A † A Regina Idalija Panarienė Abraitytė mirė birželio 19 d., Oak Lawn, IL.

Gyveno Oak Lawn, Illinois, ankščiau Čikagoje, Marquette parko apylinkėje.

Gimė 1947 m rugsėjo 6 d. Wurzburg, Vokietijoje.

Nuliūdę liko: vyras Viktoras; sūnus Andrius su žmona Lisa; duktė Lisa Augustyn su vyru Dan; anūkai Ian ir Angelina; brolis Jonas; švogeris Raymond Panaras su žmona Daiva ir kiti giminės.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 31 d., 10:30 val. r., Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette parke, kurioje 11:00 val. r. bus aukojamos Šv. Mišios už velionės sielą. Laidotuvės privačios šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti St. Jude Children’s Hospital (www.stjude.org), arba Project Pooch (www.pooch.org).

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.