RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D

A†A RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D mirė š. m. vasario 25 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. spalio 6 d. Kaune. Nuliūdę liko: žmona Aldona Pauliūtė, sūnėnas Aliukas Augustinas su šeima, dukra Rita Stedt su šeima; brolienės Violeta Paulius, Virginija Paulius, Roma Norkus ir Irena Draugelis su vyru Arūnu.

A. a. Rimantas buvo a. a. Giedrės Augustinas brolis, a. a. dr. Algio Pauliaus, a. a. Edmundo Pauliaus, a. a. Virgio Norkaus svainis.

Rimas baigė mokslus Čikagoje ir Minneapolyje, kur įsigijo Ph. D. laipsnį elektros inžinerijos srityje. Ilgus metus dirbo tyrinėjimo srityje Motorola Co., Phoenix, AZ. Ten gyvendamas priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 5 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.