RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS

A†A RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS mirė 2022 m. birželio 13 d. Miami, FL.

Gimė 1951 m. liepos 22 d. Chicago, IL.

Gyveno Miami, FL ir Andrews, NC.

Nuliūdę liko: žmona Patty; sūnus Nicholas su žmona Gigi, anūkai Liliana ir Ashton; brolis Algis su žmona Judy; sūnėnai Thomas Paužuolis su žmona Nicole, Antanas Paužuolis su žmona Michelle, Dominic Paužuolis, U.S.N. su žmona Gabrielle, U.S.N.; dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob, produkterėčios Emmie ir Ellie Bartlett bei Adeline Paužuolis.

Velionis buvo a. a. Emilijos ir a. a. Antano Paužuolių sūnus ir a. a. Lino (žmona a. a. Carrie) brolis.

A. a. Rimantas Paužuolis bus palaidotas Miami, FL.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.