ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2020 m. spalio 1 d. žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mamytė ir močiutė A†A ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ.

Gimė 1927 m. lapkričio 21 d. Prienuose, Lietuvoje. Gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Čikagoje ir Napervill, IL. Velionė buvo aktyvi Floridos Lietuvių Bendruomenės narė, darbavosi Čikagos skautų organizacijoje bei BALF’e.

Nuliūdę liko: duktė Irena Senkevičienė su vyru Romu, anūkai Robertas ir Antanas su šeima, sūnus Juozas Ivanauskas su žmona Danute, sūnus Paulius Ivanauskas, svainis Karolis Ivanauskas su žmona Vilija Lietuvoje, podukra Aušra Mildažytė-Zarins, su vyru Karl, jų vaikai Bryan ir Nicole su šeimomis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Roma buvo Juozo Ivanausko (mirė 1976 m.) ir Jono Mildažio (mirė 2015 m.) žmona.

Del̇ pandemijos laidotuvės privačios. Prašome draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Romos sielą. Ilsėkis ramybėje mamyte, tebūnie lengva ši svetima žemelė… Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.