Seselė MARY BALKUS, SSC

A†A Seselė MARY BALKUS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2018 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 93-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 70 metų. Seselė Mary mokytojavo pradžios mokyklose Illinois ir Maryland valstijose. Ji buvo Villa Joseph Marie (Holland, Pennsylvania) vedėja ir dėstė socialinius mokslus Marijos gimnazijoje Čikagoje. A. a. seselė Mary buvo a. a. Konstant ir a. a. Mary Balkų duktė, a. a. Bernard Balkus, a. a. Lee Balkus ir a. a. seselės Constance Balkus, SSC, sesuo.

Velionė bus pašarvota 2019 m. sausio 2 d., trečiadienį, nuo 10:30 val. r. iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.