SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ

A†A SOFIJA MICKEVIČIENĖ DAUGVILAITĖ mirė 2020 m. rugsėjo 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. birželio 25 d. Alytuje, Lietuvoje. Gyveno Michigan City, IN, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko ir Marquette Park rajonuose, taip pat Beverly Shores, IN.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Mickus; sūnus Bernardas su žmona Linda; anūkai Paulius ir Audra Rohe su vyru Tom; proanūkai Phoebe ir Fiona; seserys Vanda ir Gražina, brolis Jurgis ir sūnėnas Julius Jankauskas. A. a. Sofija buvo a. a. Gedimino žmona.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 30 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Heart to Heart Hospice. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.