STANLEY BALZEKAS, Jr.

Su liūdesiu pranešame, kad birželio 18 dieną, eidamas 96-uosius metus, mirė A†A STANLEY BALZEKAS, Jr.

Jis buvo JAV lietuvių visuomenės veikėjas, verslininkas, Antrojo pasaulinio karo veteranas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas, LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, garbės bajoras.

Gimė 1924 m. spalio 8 dieną Čikagoje Stanley ir Emily Balzekas šeimoje.

1951 m. baigė De Paulo universitetą Čikagoje. 1948 m. tapo bendrovės „Balzekas Motor Sales”, įkurtos 1919 m., prezidentu. 1966 m. birželio 22 d. Čikagoje įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Nuo 1980 m. buvo Amerikos pramonės rūmų narys. 1981 m. tapo Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo nariu ir išrinktas viceprezidentu. Nuo 1989 m. – reklamos ir ryšių su visuomene agentūros „Archer International” vadovas.

Stanley Balzekas, Jr. JAV pareigūnus konsultuodavo tautinių kultūrų ir jų tarpusavio santykių klausimais. 1993 m. jis įsteigė Čikagos ir Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetą ir jam vadovavo ilgus metus. Nuo 2000 m. paskirtas LR garbės konsulu Floridoje (Palm Beach).

Dirbdamas Lietuvai ir skleisdamas apie ją žinią, jis bendradarbiavo su įtakingomis JAV organizacijomis – Library of Congress, The National Endovement for the Arts and Humanities, Baltic Freedom organizacijomis, buvo Chicago Public Library tarybos narys.

Už kultūrinių ir diplomatinių bei ekonominių ryšių tarp Lietuvos ir JAV plėtojimą, už vadovavimą lietuvių kultūros muziejui, už lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą JAV, už nenuilstamą darbą stiprinant Lietuvos valstybingumą ir palaikant lietuvių tautinę savimonę išeivijoje įvertintas:

garbingiausiu Illinois valstijos apdovanojimu The Lincoln Academy of Illinois ordinu, JAV lenkų genealogijos draugijos garbės medaliu, National Society Daughters of the American Revolution garbės medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Žygimanto Augusto medaliu, Lietuvos diplomatijos žvaigžde, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi, garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” aukščiausiu LR Kultūros ministerijos apdovanojimu – garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk”.

Stanley Balzekas buvo sukūręs šeimą su Irene Radvilaite, jie užaugino tris vaikus: Stanley III, Robert, Carole, sulaukė šešių vaikaičių. Nuliūdę liko: sūnūs Stanley, III su žmona Sigita, Robert su žmona Daiva, dukra Carole ir vaikaičiai Irena, Stanley Vasaris IV, Matthew, Margaret, Lukas ir Eva.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.