STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ

A†A STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ mirė š. m. kovo 9 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1936 m. gegužės 10 d. Tauragėje, Lietuvoje, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje.

Gyveno Hometown, IL.

Nuliūdę liko: duktė Laura Mikaliūnienė su vyru Edžiu; duktė Vita Mikelevičiūtė; anūkė Krista Mikaliūnaitė; sūnėnai Henrikas Varaneckas su šeima, Leo Jonikas su šeima, Viktoras Jonikas su šeima ir Antanas Jonikas; dukterėčia Vida Jonikaitė-Kampstra su šeima.

A. a. Stasė buvo a. a. Antano Rimo Mikelevičiaus žmona, a. a. Danutės Varaneckienės ir a. a. Viktoro Joniko sesuo.

Šeima pasiilgs jos buvimo, bet džiaugsis žinodama, kad ji ilsisi ramybėje kaip gera ir ištikima Dievo tarnaitė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, kovo 23 d., 9 val. ryto St. Thomas More bažnyčioje, 2825 W. 81st. St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai arba St. Thomas More bažnyčiai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.