VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ

Š. m. sausio 27 d. žemišką kelionę baigė mūsų brangioji mamytė, močiutė ir promočiutė „Babūnė” A†A VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ.

Gimė 1924 m. vasario 23 d. Melaikių kaime, Lietuvoje, Uršulės ir Antano Zabulionių šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Rubienė su vyru Ramučiu; anūkai – Darius su žmona Barbara, Audris ir Violeta su vyru John Paul Harris, proanūkai Matthew Rubas ir Alexandras Harris; duktė Loreta Jarašiūnienė su vyru Algirdu; anūkai – Andrius su žmona Andrėja, Paulius su žmona Rachel, proanūkai Aidas, Arius, Aldis ir Adelė.

Valeria buvo a. a. Vaclovo mylima žmona ir a. a. Stasės Mačienės sesuo.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 metais, Valeria su vyru Vaclovu pasitraukė iš Lietuvos į Lenkiją – Kolbergą, kur išgyveno 20 metų.

Giminių (sesers Stasės Mačienės) kviečiami, 1965 metais išvyko į Ameriką. Laikinai apsigyveno Clevelande, OH. Po ketverių metų persikėlė į Čikagos priemiestį Cicero, kur išgyveno 17 metų. Valeria ilgą laiką (10 metų) dirbo Šv. Luko ligoninės Medicinos mokyklos patalogijos skyriuje. Penkerius metus dirbo Loyola University Dental School Histologojos laboratorijoje. Tuo metu išlaikė profesinius egzaminus ir tapo ASCP (American Society for Clinical Pathology) nare. Išėjusi į pensiją su vyru persikėlė nuolatiniam gyvenimui į St. Pete Beach, FL. Čia jiems patiko nedidelė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška lietuvių koplyčia – lietuvių Šv. Kazimiero misija.

Velionė bus pašarvota antradienį, vasario 2 d., nuo 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro Vaclovo.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę Valerią savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.