VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ

A†A VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ mirė š. m. kovo 30 d. Western Springs, IL, sulaukusi 98 metų.

Gimė 1923 m. gruodžio 20 d. Anykščiuose, Lietuvoje.

Gyveno Western Springs, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Olimpija „Lima” Javaitė ir Rūta Venclovienė su vyru Ramūnu; anūkai Andrius su žmona Jenna Venclovas ir Tomas Venclovas; proanūkas Owen; krikšto duktė Vida Tirilienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Valerija buvo a. a. Mečio žmona.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 7 d. nuo 4:30 val. p. p. iki 7:30 val. vakaro Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont.

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, balandžio 8 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” – Sunlight Children’s Aid for Lithuanian, www.SunlightChildrensAid.org.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.