VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ

A†A VIDA STANKIENĖ SMAGRAUSKAITĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gyveno Homer Glen, Illinois. Nuliūdę liko: vyras Kostas, duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai – Karina ir Povilas Pullinen; Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus.

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, www.childgate.org. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.