VIKTORAS BILAIŠIS

A†A VIKTORAS BILAIŠIS mirė š. m. liepos 19 d. Gimė 1924 m. spalio 6 d. Linkaičiuose, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.

Nuliūdę liko: žmona Danutė, duktė Vilija su vyru Pete Probst, anūkai Peter (Megha), Jonathan ir Paul Henry, proanūkė Suriya; duktė Dalia su vyru Ken, anūkai Emily ir Alex; dukterėčios Žibutė Suchockienė ir Ramunė Žilienė su šeimomis Lietuvoje.

A. a. Viktoras bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 22 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks liepos 23 d., penktadienį, 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.