VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ

A†A VILTĖ PUZINIENĖ RAMANAUSKAITĖ mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. Gyveno Sellersville, PA. Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, sesuo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 proanūkai. Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. Vytauto Ramūno sesuo. A. a. Viltė daug metų buvo Philadelphijos tautinių šokių grupės mokytoja ir šokėja. Ji niekad nepamiršo savo gimtinės Lietuvos.

Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos balandžio 30 d. Šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Prašome a. a. Viltę prisiminti savo maldose. Nuliūdę artimieji.