VINCAS ZINKUS

Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai…
Man taip sunku Tave išleist į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A VINCAS ZINKUS mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Indianoje. Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima. Priklausė Šaulių sąjungai. Atsisveikinimas su velioniu įvyks birželio 5 d., trečiadienį, Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457. Lankymo valandos – nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.

Laidotuvės vyks ketvirtadienį, birželio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti palydint velionį į paskutinę kelionę. Nuliūdę artimieji.