VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ

A†A VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ mirė š. m. sausio 17 d., sulaukusi 95 metų.

Gimė 1926 m. liepos 13 d. Gudžiūnų kaime, Kėdainių apskrityje.

Gyveno Sterling Heights, Michigan, netoli Detroito miesto.

Giliame nuliūdime liko: duktė Rita ir žentas Kastytis Giedraičiai; anūkai Andrius, Danius, Rima ir Mikas; sūnus Vidas ir marti Adria (Birutytė) Neverauskai; anūkai Kovas, Gytis ir Evalina; sesutė Ada Lelienė ir broliai Antanas (Dalilė) ir Juozas (Irena) Polikaičiai su šeimomis; brolienė Aurelija Polikaitienė; sūnėnas Vitas (Danutė) Sirgėdas su šeimomis.

Velionė buvo a. a. Benedikto žmona, a. a. Broniaus Polikaičio bei a. a. Onutės Sirgėdienės sesuo, a. a. Vaciaus Lelio ir a. a. Juozo Sirgėdo svainė.

A. a. Vita buvo veikli Detroito Sendraugių skyriaus ateitininkė, Dainavos jaunimo stovyklos darbuotoja ir rėmėja, ilgametė Dievo Apvaizdos parapijietė.

Po atsisveikinimo ir gedulingų Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje sausio 24 d. velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus, ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.