VYTAS VAITKUS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A VYTAS VAITKUS.

Mirė š. m. rugpjūčio 19 d., Lemonte, IL.

Gimė 1932 m. vasario 12 d. Palangoje, Lietuvoje.

Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkai Ariukas ir Aila, proanūkai Ricky ir Carson, sūnėnai Linas ir Darius.

A. a. Vytas buvo a. a. Aldonos Venciūtės Vaitkienės vyras ir a. a. Rūtos Mardosz tėvas.

Vytas buvo statybos inžinierius. Dirbdamas „SMECO Industries” jis pasiekė prezidento postą. Keletą metų savanoriavo Lietuvių Fondo komitetuose, mėgo žaisti golfa. Daug metų dalyvavo Čikagos lietuvių golfo klubo rengiamose varžybose ir laimėdavo prizines vietas. Vytas buvo gerbiamas ir sėkmingas žmogus, o jo didžiausias džiaugsmas gyvenime buvo šeima, ypatingai mylima žmona a. a. Aldona.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 3 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir atsisveikinime Pasaulio lietuvių centre.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.