VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS

A†A VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS (Dr. Victor V. Jay) mirė savo namuose birželio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Virbalyje, Lietuvoje, Jono ir Marijos (Kurtainitis) Jurgelevičių (Jurgelis) šeimoje. Gyveno Jacksonville, FL, anksčiau Illinois valstijoje.

Nuliūdę liko: duktė Rita (Jacksonville, FL); sūnus Michael su žmona Diane (Ponte Vedra Beach, FL); sūnus John su žmona Debra (Prairie Village, KS); duktė Anne Marie Lester su vyru Michael (Flat Rock, NC); sūnus Mark su žmona Karen (Washburn, IL); 10 anūkų ir du proanūkiai. A. a. Vytautas buvo a. a. Anne (Onos) Helene Pankavich Jay vyras ir a. a. Rosemary Schorsch tėvas. Jo trys seserys mirė anksčiau.

1948 m. baigė Tübingen Eberhard Karls universitetą Baden-Württemberg Vokietijoje, įsigydamas daktaro laipsnį. Korėjos karo metu jis buvo Amerikos kariuomenės kapitonas. Savo šeimą užaugino centriniame Illinojuje. Čia jis dirbo kaip chirurgas, o vėliau buvo šeimos gydytojas specialistas. Jis taip pat buvo Amerikos šeimos gydytojų akademijos narys. 1985 m. išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Floridą.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 29 d. Švč M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Heart Association. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę vaikai.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.