VYTAUTAS ZALATORIUS

A†A VYTAUTAS ZALATORIUS mirė š. m. rugsėjo 11 d. Čikagoje.

Gimė 1931 m. liepos 30 d. Panevėžyje.

Gyveno Berwyn, IL.

Nuliūdę liko: dukterys Alė su šeima, Snieguolė Zalatorė, penki anūkai bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo a. a. Birutės Zalatorienės vyras.

Velionis buvo palaidotas rugsėjo 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.