ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ

A†A ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ mirė 2019 m. sausio 1 d. Lemont, IL. Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, Marquette Parke, Brighton Parke ir Kanadoje. Gimė 1927 m. balandžio 27 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Vydas su žmona Rima Ona, anūkai Martynas ir Linas Juškeliai; sesuo Vanda Gvildienė; dukterėčios Irutė, Dalia ir Audrė, sūnėnas Edmundas. Zita buvo a. a. Juliaus Juškelio žmona.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 5 d., nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14915 E. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.