LB „Spindulys” mokytojai ir Šv. Kazimiero lietuviškosios parapijos klebonas sveikina ypatingą viešnią – Laimą Kisielienę, Lietuvos žymiausiąją choreografę, atidarančią naują „Spindulio” šokių sezoną! Iš k.: Gytis Joga, Andrėja Dabšytė, Dana Scola, Rita Žūkienė, LB „Spindulys” vadovė Danguolė R. Varnienė, Laima Kisielienė, kun. Tomas Karanauskas, Sigita Barysienė, Valdas Varnas. (Inos Petokienės nuotr.)

„Spindulys” pasiruošęs ateičiai

DANGUOLĖ VARNIENĖ.

Baigdamas 2015-uosius metus tradiciniais pasirodymais, Los Angeles jaunimo ansamblis LB „Spindulys” nori pranešti, kad jaučiasi pasirengęs ateičiai! Rudenį dalyvavome tradicinių Los Angeles Lietuvių dienų (jau 29-oji) šokių pasirodymuose ir užsiregistravome, kad 123 mūsų šokėjai ateinančią vasarą galėtų vyk ti į XV Šokių šventę Baltimorėje! Kitais metais švęsime Los Angeles Šv. Kazimiero lietuviškosios parapijos 75-mečio jubiliejų. Ta proga pa šoksime! Po to lietuvišką visuomenę kviesime į mūsų „Spindulio” tradicinį – jau 54-ąjį – Užgavėnių blynų balių, kuriame ne tik sušoksime keletą naujų šokių, jau išmoktų šokių šventei, bet ir su vaidinsime šokių ir dainų pynę „Eg lė, žalčių karalienė”, įdomiai šiam vakarėliui pritaikytą pasaką! Paskui su džiaugsmu, kaip visuomet, dalyvausime Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimuose, mokslo metų baigimo šventėje ir net pašoksim buvusiųjų šokėjų vestuvėse. Bet mieliausia, žinoma,kad jau dabar ruošiamės ir laukiam 2016 m. vasaros ir XV Išeivijos šokių šventės!

Iki pasimatymo!

Danguolė Varnienė
LB „Spindulio” vadovė