Detroite lietuviškų šaknų ieškančių žmonių FB svetainėje – per 700 narių.

Amerikietė dėlioja Detroito lietuvių mozaiką

Karilė Vaitkutė.

Prieš šimtą metų Detroitas buvo ketvirtas pagal dydį Jungtinių Amerikos Valstijų miestas, dydžiu nusileidęs tik New Yorkui, Čikagai ir Philadelphijai. Lietuvių bendruomenė tuo metu Detroite taip pat buvo didelė, todėl dabar šiame mieste ir jo apylinkėse gyvena nemažai pirmosios bangos lietuvių imigrantų palikuonių. Lietuviškai jie jau nebešneka, tačiau domėjimasis savo senelių ar prosenelių gyvenimu ir šaknimis tebėra išlikęs. Viena iš tokių palikuonių – Anne Tubinis Audette. Norėdama padėti ieškantiems žinių apie detroitiškius, prieš kelerius metus moteris įkūrė Facebook grupę, pavadintą Linking Our Lithuanian Ancestors – Detroit.

Detroito lietuvių bendruomenė sumenko

Anne Tubinis Audette nemoka lietuvių kalbos, bet didžiuo­jasi lietuviškomis šaknimis ir kitiems lietuvių kilmės amerikiečiams padeda daugiau sužinoti apie jų protėvius.

Anne Tubinis gimė Detroite. Jos tėvas – Detroite gimęs lietuvių kilmės amerikietis, o motina – vengrų kilmės amerikietė. Seneliai iš tėvo pusės – imigrantai iš Lietuvos. Anne pasakoja, kad Detroito lietuvių bendruomenė yra žymiai pasikeitusi.

Prieš šimtą metų Detroite buvo keletas lietuviškų bažnyčių, aplinkui kurias gyveno daugybė lietuvių. Pirmoji lietuviška bažnyčia Detroite buvo pavadinta Šv. Jurgio vardu ir įkurta 1908 metais. Joje susituokė ir Anne seneliai.

1966 metais Šv. Jurgio bažnyčia turėjo užleisti vietą statomam greitkeliui. Toks pats likimas ištiko ir 1949 metais įkurtą Dievo Apvaizdos bažnyčią, kuri buvo nugriauta 1967 metais, kad jos vietoje galėtų būti nutiestas greitkelis. Lietuvių bendruomenei augant, buvo įkurtos Šv. Antano ir Šv. Petro bažnyčios. Deja, šiuo metu jų taip pat nebėra.

Taigi, lietuvių bendruomenė sumažėjo ir šiuo metu Southfield priemiestyje veikia viena – Dievo Apvaizdos bažnyčia, kuri taip pat yra ir lietuvių kultūros centras, nes prie bažnyčios yra įsikūręs nedidelis muziejus.

Darbštūs lietuviai – į sunkiausius darbus

Detroite likusios lietuvių atžalos – amerikiečiai provaikaičiai ėmė ieškoti savo lietuviškų šaknų.

Anne seneliai į Jungtines Valstijas atvyko atskirai. Senelis Mike Tubinis atkeliavo 1912 metais. Jis, kaip ir daugelis tuometinių imigrantų vaikinų, siekė išvengti karinės tarnybos Rusijos caro armijoje. Tuo metu jam buvo septyniolika metų. Į Ameriką imigrantai plaukte plaukė viliojami ne tik laisvės, bet ir geresnio gyvenimo galimybių. Atvykę į šį kraštą, jie dirbo ir New Yorko fabrikuose, ir Pennsylvanijos anglių kasyklose, ir Čikagos skerdyklose. O į Detroitą imigrantus masino besivystanti automobilių pramonė. Anne senelis, kaip ir daugelis imigrantų, buvo kilęs iš kaimo ir pratęs sunkiai dirbti. Detroito automobilių gamyklose tokie darbininkai buvo reikalingi.

Anne teigia, kad visi imigrantų palikuonys turėtų didžiuotis savo tėvais, seneliais ir proseneliais, nes jie savo sunkiu darbu grindė lengvesnio gyvenimo kelią savo palikuoniams.

A. Tubinis senelė Teresė Narinkevičiūtė į Ameriką atvyko vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos laikais, 1924 metais. Tuo metu čia jau gyveno ir buvo sukūrusi šeimą jos vyresnė sesuo. Anne senelė ištekėjo 1927 metais, būdama dvidešimt dvejų. Pašnekovė teigia, kad senelė visą laiką dirbo, išskyrus tą laiką, kai gimė jos sūnus, Anne tėvas. Jis buvo vienintelis vaikas, bet vienišas nesijuto, nes turėjo daug dėdžių, tetų, pusbrolių ir pusseserių.  

FB grupė – ieškantiems lietuviškų šaknų amerikiečiams

Pasak mano pašnekovės, jos seneliai gyveno įdomiame rajone, nes ten buvo apsistoję ne tik lietuviai imigrantai, bet taip pat ir atvykėliai iš Vokietijos, Lenkijos, Airijos. Imigrantų vaikai kalbėjo savo tėvų kalbomis. Anne tėvas net nemokėjo angliškai tuo metu, kai jam reikėjo pradėti lankyti mokyklą. Dėl to, kad nemokėjo anglų kalbos, vaikystėje jam teko patirti nemažai sunkumų ir patyčių. Todėl jis nusprendė savo vaikų lietuviškais vardais nevadinti ir lietuvių kalbos mokytis jų neversti. Todėl Anne nebuvo pavadinta Ona, o lietuviškai ar vengriškai taip niekada ir  neišmoko. Žinoma, kaip ji pati sako, mokytis niekada nevėlu.

FB nariai aktyviai bendrauja, ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus apie savo lietuvius senelius ar prosenelius.

Gal kai kam gali būti nesuprantama, kaip Anne, kuri nemoka lietuvių kalbos ir net niekada nedalyvavo Detroito lietuvių gyvenime, galėjo įkurti lietuviškų šaknų ieškančių amerikiečių grupe Facebook paskyroje. Tačiau, moters teigimu, jos tikslai yra kur kas didesni, nei vien tik lietuvių kalbos mokėjimas. Ji įsitikinusi, kad grupės nariai galės vienas kitam padėti, suteikdami įvairiausios informacijos.

A. Tubinis pati susidomėjo savo šaknimis 2011 metais, ėmusi tyrinėti savo tėvo gyvenimo istoriją, susijusią su jo dalyvavimu Antrajame pasauliniame kare. Anne tėvas turėjo daug nuotraukų iš karo laikmečio ir ji norėjo sužinoti kuo daugiau apie žmones ir įvykius nuotraukose. Be to, moteris turi išsaugotą senelių santuokos liudijimą, kuriame įrašytos liudininkų pavardės jai taip pat nieko nesakė. Ji norėjo daugiau sužinoti apie šiuos žmones ir jų gyvenimą. Anne yra įsitikinusi, kad daug Detroite gyvenusių lietuvių palikuonių, panašiai kaip ji, nori žinoti, kiek įmanoma daugiau apie senelių ar prosenelių bei kitų giminaičių gyvenimą šiame mieste.

Padėjo surasti senelio kapą Norvegijos lietuvei

Ir taip dabar grupės nariai padeda vieni kitiems surasdami trūkstamą informaciją ir dokumentus. Pavyzdžiui, į grupę neseniai kreipėsi lietuvė iš Norvegijos, kuri žinojo, kad jos prosenelis gyveno ir mirė Detroite, tačiau nežinojo, kuriose kapinėse jis palaidotas. Anne, žinodama, kuriuose miesto rajonuose lietuviai gyveno ir kuriose kapinėse jie buvo laidojami, galėjo paskambinti telefonu į kapinių raštinę ir sužinoti, kur yra ieš­komo lietuvio kapo vieta. Galima tik įsivaizduoti proanūkės džiaugsmą, atradus savo šeimos nario palaidojimo vietą.

Šiuo metu Anne įkurtoje Facebook grupei priklauso daugiau nei 700 žmonių. Jie užduoda klausimus, dalinasi dokumentais ir nuotraukomis. Dažnai norima sužinoti teisingą pavardės rašybą, asmenų nuotraukose vardus ir pavardes, vietovių, iš kurių lietuviai buvo kilę, pavadinimus. Taip pat – kur jie gyveno Detroite, kaip atrodė jų namai, į kokią bažnyčią jie eidavo.

Anne rekomenduoja kelias internetines svetaines, kuriose galima ieškoti žinių ir dokumentų, liudijimų. Tai www.familysearch, www.ancestry.com, myheritage.com ir newspapers.com. Labai daug informacijos galima surasti ir skaitmeniniame „Draugo” laikraščio archyve www.draugas.org.

Žinoma, ieškoti gimimo, santuokos ir mirties įrašų galima bažnyčių archyvuose, tačiau, pasak Anne, su Detroito arkivyskupijos archyvais dirbti nėra labai lengva. Dokumentų, kuriuos jie suteikia, negalima skelbti vie­šai. Tačiau FB grupės įkūrėja sudaro sąrašus, kurie skelbiami bažnyčių leidiniuose. Ji jau yra surinkusi nemažai padovanotų knygelių, brošiūrų ir kitų bažnyčių leidinių.

Geni.com svetainėje – informacija ir apie lietuvius

Po dvejų su puse metų darbo Facebook grupėje Anne nusprendė įkurti grupę ir geni.com internetinėje svetainėje. Dabar informacija, kurią A. Tubinis ir kiti grupės nariai surado, yra ir geni.com. Kiekvienam Detroito lietuviui imigrantui, kuris buvo natūralizuotas kuriame nors iš trijų Detroito teismų, sukuriamas profilis geni.com. Projektas vadinasi Naturalized Lithuanians of Detroit (Natūralizuoti Detroito lietuviai). Geni.com­ svetainėje reikia surasti „Research” ir „Projects” puslapius. Tuomet įvesti į paiešką projekto pavadinimą „Naturalized Lithuanians of Detroit”. Šiuo metu projekte yra sukurti 42 Detroite gyvenusių ir natūralizuotų lietuvių imigrantų profiliai. Juose galima rasti įvairios medžiagos – dokumentų, nuotraukų. Štai paskutinis sukurtas profilis yra Juliaus Jankausko, tačiau po natūralizacijos šis vyras pasirinko Johnson pavardę. Argi Jankausko tolimi giminaičiai Lietuvoje galėtų „atspėti” tokį pavardės pasikeitimą? Todėl informacija, pateikiama geni.com svetainėje ir yra ypač vertinga.

Padeda savanoriai talkininkai

Sandy Kisonas Dudzic aktyviai įsijungė į Detroito lietuvių kilmės amerikiečių genealoginę veiklą.

Genealoginės paieškos trunka ilgai. Anne savo sukurtam Facebook ir Geni projektui yra suradusi talkininkų. Lietuvišką iškraipytų pavardžių rašybą padeda atstatyti talkininkas Lietuvoje, o vietovardžių rašybą pataiso kitas lietuvis talkininkas, gyvenantis Airijoje. Anne taip pat padeda talkininkė Amerikoje vardu Sandy.

Anne dar niekada nėra buvusi Lie­tuvoje. Ji teigia, kad laikas tam dar neatėjęs. Tačiau ji džiaugiasi daug sužinojusi apie Lietuvą iš Augustino ir Aistės Žemaičių, kurie yra sukūrę internetinį projektą True Lithuania. Su jais Anne susipažino Amerikoje ir padėjo jiems surandant lietuviškas vietas Detroite.

Anne tikisi, kad jos projektai augs, prie jo prisidės vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie dalinsis informacija ir taip, palaipsniui, iš mažų gabalėlių bus sudėta didelė ir įvairiaspalvė Amerikos lietuvių gyvenimo Detroite mozaika.

Anne senelių – Mike Tubinis ir Teresės Narinkevičiūtės vestuvės, įvykusios Amerikoje 1927 metais.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Liepos 3 d. numeryje, Vol. CXII NR. 52)