Dainavos stovykla.
Dainavos stovykla. (Kazio Ragaičio nuotr.)

Dainavos stovyklos „nauja šluota” gražiai šluoja

Romualdas Kriaučiūnas.

Ruošiantis kalbinti naująją Dainavos jaunimo stovyklos direktorių tarybos pirmininkę Daną Rugieniūtę galvon atėjo sena patarlė: „Nauja šluota gražiai šluoja”. Tas posakis labai tinka, kai viltingai žiūrima į naują tokias svarbias pareigas perimantį asmenį. Tokios buvo mano įvadinės mintys prieš porą metų. Šiomis dienomis Dainavos jaunimo stovyklos rėmėjai gavo pranešimą apie rėmėjų metinį suvažiavimą, įvyksiantį 2017 m. liepos 15 d. Dainavoje, prie Manchester, MI. Ta proga kalbinu Daną Rugieniūtę.

Kada perėmėte šias svarbias pareigas?

Pirmininkės pareigas perėmiau 2014 m. rugpjūčio mėnesį.

Esate ne viena. Kas dar yra Jūsų darbo komandoje? 

Dainavos taryboje yra 13 narių. Dvasios vadai: tėvas Lukas Laniaus­kas SJ, kunigas Gintaras Jonikas, vicepirmininkas Algis Petrulis, sekretorius dr. Marius Laniauskas, iždininkas Gytis Mikulionis ir nariai – Marija Domanskytė, Marius Kas­niūnas, Edmundas Kasputis, dr. Teresė Kazlauskienė, dr. Eligijus Lelis, dr. Audrius Polikaitis ir Kęs­tutis Sušinskas.

Pradėkime nuo pradžios. Jūs gimėte ir augote prie Detroito miesto, Dainavos pašonėje. Kokie pirmieji prisiminimai apie Dainavą?

Pirmieji prisiminimai yra iš Jaunųjų ateitininkų stovyklos. Detroite buvo mažai mano amžiaus mergaičių, tad atvažiavau į Dainavą ir savo būrelyje susipažinau su visa grupele mergaičių iš kitų miestų. Praleidome tas dvi savaites kartu, ir tikrai pasidarėme šeima. Kai reikėjo atsisveikinti, atrodė, kad širdis plyšta. Tais laikais susirašinėjome laiškais, nes negalėjome skambinti. Nekantriai laukiau tų laiškų ir tos dienos, kada sugrįšiu į tą nuostabią vietą ir vėl būsiu su savo draugėmis.

Kas paskatino į ją grįžti su „nauja šluota”?

Po universiteto pasidarė sunkiau dalyvauti Dainavoje. Pradedi dirbti, trūksta atostogų dienų, bet man mintys apie Dainavos vasaras vis grįždavo. Po keleto metų, kai jau turėjau daugiau atostogų dienų, pradėjau dirbti „Heritage” stovykloje, ir ten jau dirbu daugiau kaip dešimt metų.

Dirbdama stovykloje matau ir jaučiu Dainavos svarbumą. Nuo ma­no jaunystės laikų daug kas pasi­keitė. Gyvenimas kažkaip greičiau važiuoja. Mes vis skubame iš vienos vietos į kitą, turime mobiliuosius telefonus, kurie leidžia visados su­sisiekti, perskaityti darbo elektroninius laiškus. Kai įvažiuoji pro Dainavos vartus, kažkaip viskas sustoja. Mes palie­kame kasdienius rūpesčius už vartų ir pradedame atsipalaiduoti. Vietoje kasdienio triukšmo pradedame girdė­ti gražius garsus – vaikų juoką, lietuvišką dainą, paukščio čiulbėjimą. Gyvenimo tempas lėtėja.

Stovykloje aš matau, kaip Dai­nava veikia vaikus. Kiek kartų man stovyklautojas yra pasakęs, kad Dainavoje jis randa progą prisiartinti prie Jėzaus, progą pasimelsti, kalbėti apie tikėjimą, išgyventi savo tikėjimą. Dainava padeda stiprinti jų tikėjimą ir jų gyvenimo kelią.

Mūsų kasdienis gyvenimas yra „amerikietiškas”. Didžiąją laiko dalį praleidžiame kalbėdami angliškai ir dalyvaudami vietos užsiėmimuose. Dainavoje viskas pasikeičia. Ten mes gyvename Lietuvai artimoje gamtoje. Aplink mus skamba lietuviška muzika, išmokstame lietuviškus tautinius šokius, geriau suprantame savo šeimos istoriją ir kodėl mums svarbu išlaikyti  lietuvybę. Mūsų proseneliai, seneliai ar tėvai mums paliko didžiausią dovaną, ir mūsų pareiga ją išlaikyti. 

Aš kalbu su visų stovyklų ruošėjais ir manau, kad jų įspūdžiai yra tie patys. Jie mato, kad jų pasiaukojimas ruošiant stovyklą yra dovana visiems stovyklautojams. 

Trumpai prisistatykite: mokslas, profesinis darbas, lietuviška veikla ir t. t.

Gimiau Detroite, gyvenome „lietuvišką” gyvenimą: lankiau šeštadieninę „Žiburio” mokyklą, sekmadieniais važiuodavome į Mišias Dievo Apvaizdos parapijoje. Po universiteto persikėliau į Čikagą. Dirbu buhaltere, o Dainavos taryboje pradėjau dirbti iždininke.

Perimdama pareigas, kokią Dainavą radote?

Pirmininkės pareigas perėmiau iš Kastyčio Giedraičio, kuris mūsų stovyklai vadovavo nuostabiai. Aš jam dar vis skambinu, kai reikia patarimų, ir esu dėkinga už jo nuolatinį pasiaukojimą Dainavai. 

Kokie didžiausi ir gal tuo pačiu – sunkiausi darbai prieš akis?

Dainavos taryba jau gan ilgai kalba apie rimtesnį remontą mūsų stovyklavietėje. Jau esame atšventę Dainavos 50 ir 60 metų jubiliejus. Mūsų pareiga yra užtikrinti stovyklos ateitį, kad atšvęstume 100 metų ir kitus jubiliejus. Tai reiškia, kad turėjome rimtai pažiūrėti į infrastruktūrą. Išplatinome apklausą ir kalbėjomės su stovyklos ruošėjais, kad geriau supratus, kas jiems svarbu, kur jiems yra sunkumų, kas jiems būtų naudinga. Į pagalbą įtraukėme architektą ir statybininką padėti išspręsti, ką ir kaip galime atlikti. Po to sudarėme trejų metų remonto planą.

Įkainojome visus to plano darbus ir pradėjome kapitalinį vajų. Visų darbų atlikimui prašome 500,000 dol. 

Kokie Dainavos finansiniai reikalai?

Geri, nes žmonės ir kitos lietuviškos organizacijos yra dosnūs. Aukos mums leidžia finansuoti didesnius kapitalinius projektus. Pavyzdžiui, per pastaruosius metus pakeitėme kitoje Spyglio ežerėlio pusėje esančios virtuvės stogą, įdėjome vandens filtravimo sistemą, atnaujinome gaisro perspėjimo sistemą, abiejuose barakuose ir valgykloje užlipdėme tarp cementinių blokų atsiradusius plyšelius. Tie darbai gal ne visados matyti, bet yra reikalingi palaikyti mūsų pastatus ir stovyklą. Mes kasmet turime nuspręsti, kiek tokiems darbams galime išleisti pinigų, ir tai priklauso nuo gaunamų aukų. Dainavą išlaiko žmonių dosnumas. 

Prieš akis – rėmėjų suvažiavimas. Ko jame laukti, ko tikėtis?

Šiais metais vyksta tarybos rinkimai. Mes paštu išsiuntėme balsavimo lapelius. Mums labai svarbu ateinantiems trejiems metams surasti tarybos narius.

Ką dar norėtume pasakyti stovyklos rėmėjams bei lietuviškai visuomenei?

Prašome Jūsų maldų mūsų mylimajai Dainavai, kad jinai išsilaikytų dar metų metus, duodama jaunimui progą toliau tęsti lietuvišką ir katalikišką gyvenimą.

Ačiū už įdomų pokalbį. Visokeriopos sėkmės Jums ir visai Dainavos komandai!

Praėjusių metų suvažiavimo dalyviai. Dainavos jaunimo stovyklos tarybos pirmininkė Dana Rugieniūtė – viduryje.
Praėjusių metų suvažiavimo dalyviai. Dainavos jaunimo stovyklos tarybos pirmininkė Dana Rugieniūtė – viduryje. (Rugieniūtės archyvo nuotr.)