Prie naujojo kryžiaus įsiamžino projekto sumanytojai, kūrėjai ir garbingi svečiai, dalyvavę kryžiaus šventinimo iškilmėse.
Prie naujojo kryžiaus įsiamžino projekto sumanytojai, kūrėjai ir garbingi svečiai, dalyvavę kryžiaus šventinimo iškilmėse. (Tado Aukštakalnio nuotraukos)

„Dievo paukšteliai” Kryžių kalne

Jonas Daugirdas.

Kryžių kalne iškilo JAV lietuvių šimtmečio kryžius „Padėka ir viltis”.
Kryžių kalne iškilo JAV lietuvių šimtmečio kryžius „Padėka ir viltis”.

Pasibaigus Dainų šventei, šeštadienio rytą, Los Angeles choras „Los Angelai”, vyrų vokalinis ansamblis „Tolimi aidai” ir būrys piligrimų rinkosi Vilniaus Šventaragio gatvėje priešais Katedrą, kur jų laukė du užsakyti autobusai, keliaujantys į Kryžių kalną. Po įspūdingų Dainų šventės koncertų, pasirodymų bei Valdovų rūmų ekspozicijos atidarymo buvo likęs dar vienas itin svarbus renginys – išeivijos lietuvių pastatyto kryžiaus Kryžių kalne pašventinimas.

Apeigos prasidėjo šv. Mišiomis, aukojamomis praciškonų vienuolyne (koplyčioje) šalia Kryžių kalno. Mišias aukojo Lietuvos, JAV ir Kanados dvasininkai: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, iš Toronto atvykęs užsienio lietuvių sielovados delegatas prelatas Edmundas Putrimas, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas ir Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebonas bei JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybės (LKKV) pirmininkas, išeivijos kryžiaus projekto sumanytojas ir pagrindinis vykdytojas kun. Gintaras Jonikas.     

Šv. Mišiose dalyvavo žymių, Lietuvai daug nusipelniusių žmonių, tarp jų: buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Seimo narys Vytautas Juozapaitis, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir kt. Tarp maldininkų taip pat buvo ką tik iš JAV grįžęs buvęs Lietuvos partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

Kun. G. Jonikas dėkojo visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą.
Kun. G. Jonikas dėkojo visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą.

Šv. Mišiose giedojo Kęstučio Daugirdo vadovaujamas ansamblis „Tolimi aidai” bei choras „Los Angelai”. Prieš šv. Mišias „Tolimi aidai” sugiedojo „Dangaus malonė” ir „Aras”, taip pat pagiedojo Dariaus Polikaičio giesmę „Esi, Dangau”, kuri buvo sukurta  dabartinio Vilniaus arkivyskupo įšventinimo į kunigus proga. Solistė Kristina Petrauskaitė, JAV lietuvaitė iš Detroito, dabar gyvenanti Vilniuje, sugiedojo „Pie Jesu” iš Faure „Requiem” ir du „Ave Marija” kūrinius.

Pamoksle Jo Ekscelencija arkivyskupas Grušas gražiai apibūdino Kryžiaus kalno svarbą okupuotai Lietuvai – kryžiai būdavo atstatomi po kiekvieno sovietinės valdžios bandymo juos sunaikinti. Arkivyskupas kalbėjo taip pat apie kryžiaus reikšmę kiekvienam krikščioniui: asmeninius kryžius Dievas skiria padėti mums atrasti kelią į gilesnį tikėjimą; antroji gyvenimo palaimos monetos pusė gali būti ir kryžius;  žmonės net dabar neša kryžius į Kryžių kalną ne tiktai prašyti Dievo pagalbos, bet ir dėkoti Dievui už atsiliepimus į jų maldas ir už gautas malones. Kryžiaus statymas yra ir padėkos ženklas. Buvo paminėtas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas Kryžių kalne 1993 m. ir prisiminta, kaip popiežius po 10 metų  rašė – „Ar galėčiau nesijaudinti prisimindamas Kryžių kalną, ir visas kančias, kurias patyrė Lietuvos tauta…”

Baigiantis šv. Mišioms tarti žodį buvo pakviestas kiekvienas kunigas. Choras sugiedojo „O Kristau, pasaulio valdove”. Paskui visi nužygiavo iki netoliese esančio Kryžių kalno, kur laukė jau pastatytas išeivijos kryžius.

Šventinimo apeigos: arkivyskupas G, Grušas (d.) ir kun. G. Jonikas.
Šventinimo apeigos: arkivyskupas G, Grušas (d.) ir kun. G. Jonikas.

Prie kryžiaus apeigos prasidėjo Los Angeles choro atliekama prasminga giesme „Kryžiau šventas”.

Šiaulių vyskupas E. Bartulis gražiai apibūdino šio kryžiaus svarbą ir reikšmę. Kun. G. Jonikas kalbėjo apie visus lietuvius JAV, kurie nuo XIX a. vidurio kūrėsi Amerikoje, palikę gimtąją šalį; kiek jie sukūrė Amerikoje lietuviškų parapijų! Taip pat prisiminė 1918–1920 m.  10 000 Lietuvos kariuomenės savanorių, kurių dėka iš bolševikų ir lenkų buvo atkovotas Vilnius ir didelė dalis Lietuvos; minėjo partizanus bei tremtinius po Antrojo pasaulinio karo.

Kryžiaus statybos projektą visų JAV lietuvių katalikų vardu vykdė JAV LKKV, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100 metų proga. Visų prisidėjusių parapijų ir misijų vardai yra surašyti lentelėje prie kryžiaus.

Kryžių sukūrė tautodailininkas Rimantas Paunksnis, metalo kalvystės darbus (ąžuolo šakos virš kryžiaus, ant kurių tupi sugrįžę „paukšteliai”) atliko ,,Trys kalviai” iš Radviliškio ir kalvis Marijus. Kunigas Jonikas ypatingai padėkojo Viliui Kavaliauskui iš Šiaulių, kuris buvo jo dešinioji ranka Lietuvoje vykdant projektą. Visiems, prisidėjusiems prie kryžiaus projekto, kun. Jonikas padėkojo įteikdamas įrėmintą kryžiaus nuotrauką.

Arkivyskupas Grušas pašventino kryžių, o Los Angeles giesmininkai sugiedojo „Kaip grįžtančius namo paukščius”, pakviesdami visus piligrimus prisijungti.

Komp. Kęstutis Daugirdas įkvėptai dirigavo choristams.
Komp. Kęstutis Daugirdas įkvėptai dirigavo choristams.

JAV lietuvių šimtmečio kryžius „Padėka ir viltis”.
JAV lietuvių šimtmečio kryžius „Padėka ir viltis”.
Lietuvos partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.
Lietuvos partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.