Lietuviškas maistas – pakeliui į JAV.

Ekologiškas lietuviškas maistas – pakeliui į JAV parduotuvių lentynas

Specialiai „Draugui” iš Washing­tono – pokalbis su Lietuvos žemės ūkio ir komercijos atašė Karoliu Anužiu.

Rosseta Wilbur.

Lietuvos žemės ūkio sekto­rius pern­ai į pasaulio rinką eksportavo produktų už 6 milijardus eurų (21 proc. viso Lietuvos prekių eksporto), ir tai Lietuvos rekordas. Kita vertus, Italija tik į JAV per metus eksportuoja produktų už 6 milijardus dolerių. Betgi Italija – gerokai didesnė valstybė, žinoma savo vynu, pasta ir sūriais, ir bet kuriame Amerikos prekybos centre atrasi ir itališkų makaro­nų, ir sūrio ar Prosecco. Lietuvos dip­lomatai ir verslininkai tiki, kad ir lie­tuviškų prekių daugiau bus ne tik et­ninėse ar specializuotose parduotuvė­se, bet ir didesniame skaičiuje di­džiausių Amerikos prekybos tinklų. 

Žemės ūkio ir komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone Karolis Anužis sako, kad lietuviai gal ir negali tiekti labai didelių maisto produktų kiekių, kaip didžiosios maisto produktus tiekian­čios šalys, bet lietuviai gali pasiūlyti ekologiškus sveikus ir švarius produktus. Ir ekologiškų produktų paklausa auga itin sparčiai visame pa­sau­lyje. JAV ir Kanada yra didžiausios ekologiško maisto rinkos. Pa­sau­lis be sintetinių trąšų ir kitų sinteti­nių priedų užauginto ir pagaminto maisto suvartoja už maždaug apie 100 milijardų dolerių per metus, apie 50 procentų suvartojama Šiaurės Ame­ri­koje, apie 40 procentų Europos Są­jungos šalyse, kiti regionai suvartoja tik apie 10 procentų.    

Karolis Anužis: Laukiame daugiau lietuviškų produktų JAV.

JAV ekologinės produkcijos pardavimai auga kasmet, ir pernai buvo pasiektas rekordinė 56 milijardų eko­loginės produkcijos apyvarta. „Tai yra gera žinia mūsų gamintojams, eksportuojantiems šią ekologišką pro­dukciją”, – sako K. Anužis.     

Lietuvoje ekologiškų produktų vartojimas irgi auga, bet poreikiai dar nėra tokie dideli, nes, kaip rodo tyrimai, ekologiškų produktų, kurie yra dažniausiai gerokai branges­ni, daugiau suvartojama turtingesnėse šalyse. Lietuva daugeliu produktų apsirūpina pati, o didelė dalis eko­logiškų produktų ar maisto žaliavų eksportuojama. Antai, vokiečiai per­ka lietuviškus ekologiškus kviečius, iš kurių gamina duoną ar pyragus. Vokietijos pirkėjai yra turtingesni, bet džiugu, kad jų kasdieninėje duo­noje yra lietuviškų ekologiškų kvie­čių.    

Lietuvos Žemės ūkio atašė sako, kad COVID-19 pandemija paskatino daugelį žmonių keisti savo mitybos įpročius, ieškoti sveikesnių alterna­ty­vų ir skirti daugiau lėšų sveikes­nei, nors ir brangesnei mitybai. Aiš­ku, jog pandemija sukėlė problemų kai kuriems žemės ūkio sektoriams, bet yra ir gerų pavyzdžių, tokių kaip sparčiai auganti „Auga Group”, kuri laikoma didžiausia vertikaliai integruota ekologiško maisto bendrovė Europoje, valdanti maždaug 40 tūkstančių hektarų ekologiškai sertifikuotų žemių. Ir pajėgi plėstis toliau. „Auga” gamina populiarias ekologiš­kas sriubas, konservuotas daržoves ir kitus sveikus produktus, o jų gamina­mos produkcijos galima rasti ir di­des­niuose JAV prekybos tinkluose.

„Geri pavyzdžiai užkrečia”, – sa­kė K. Anužis. Ir patvirtino, jog ir jis, ir jo kolegos kitose Lietuvos ambasadose stengiasi padėti Lietuvos maisto pramonės verslininkams. Neseniai vyko virtualus Šiaurės Amerikos verslininkų forumas, ir Žemės ūkio ata­šė tikisi, jog sėkmingą karjerą Ame­rikoje padarę lietuviai kartu su diplomatais gali padėti Lietuvos maisto ga­­mintojams atrasti vietą konku­ren­cingoje, bet didelėje Amerikos rinkoje. 

„Mūsų tikslas – kad lietuviški pro­duktai, jau pardavinėjami etninė­se parduotuvėse ir kai kuriuose di­desniuose JAV prekybos tinkluose, atsirastų ir Target, Kroger, Safeway ar Walmart lentynose”, – teigė K. Anu­žis. 

Lietuvos gamintojus, aišku, riboja atstumai ir produktų pristatymo kaštai. Visgi darbo jėga Lietuvoje šiek tiek pigesnė, ir naujos techno­logijos jau užtikrina, jog, pvz., Lietu­voje iškepta ir per Atlantą atplukdyta duona nepraranda šviežumo ir skonio. Tą patį galima būtų pasakyti ir apie lietuvišką sūrį, sviestą ar varš­kę. Į tarptautinę rinką žengianti lie­tuviška bendrovė pradėjo siūlyti šaltyje džiovintas uogas, daržoves ir atašė tiki, jog tokie specializuoti ir didesnę pridėtinę vertę kuriantys pro­duktai prisidės prie Lietuvos že­mės ūkio eksporto augimo.

Dešimt mėnesių Amerikoje gyve­nantis K. Anužis prisipažino, jog jo mėgstamiausios maisto ir kitų būti­nų prekių parduotuvės Washingtono apylinkėse yra vokiečių tinklo „Lidl” parduotuvės. Kadangi ir mano pusiau lietuviška šeima dažnai apsiperka „Lidl”, buvo smagu iš atašė sužinoti, kad ten galima nusipirkti ir Lietu­vo­je populiarių „Vici” produktų. Bent jau Maryland ir Virginia valstijose „Lidl” šaldikliuose galima rasti žino­mos Kauno bendrovės produktų.

Lietuvos diplomatas dažnai lan­ko­si skirtinguose Amerikos prekybos tinkluose, stengiasi geriau suprasti vietos vartotojų įpročius ir poreikius, ir sako pastebėjęs, kad daugelis ame­rikiečių dažniau renkasi tradicinius, jiems gerai žinomus produktus, bet naujos kartos vartotojai labiau linkę vartoti ekologiškus, atsakingai išaugintus produktus. Ir tai gali padėti Lie­tuvos gamintojams.

K. Anužis sakė, jog tikisi, kad JAV lietuviai verslininkai kreipsis į jį su galimais klausimais, idėjomis ar pasiūlymais, ir atšaukus COVID-19 ri­bojimus, bus daugiau progų tiesiogiai bendrauti bei supažindinti su Lietuvos maisto pramonės galimybėmis.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Birželio 26 d. numeryje, Vol. CXII NR. 50)