Vilkikas laivas „Kenosha" gelbsti gyvus išlikusius nuo „Eastland" laivo apsivertimo. 1915 m. liepos 24 d. (Chicago Daily News negatives collection, Chicago Historical Society.)

Iš DRAUGO archyvo 1915: Kada pavėlavimas lietuvius apsaugojo

Kartais mandagus pavėlavimas turi ir teigiamą pusę. Šiuo atveju, pasirodo, kad pavėlavimas ar kiti sutapimai apsaugojo dauguma lietuvių nuo žūties Čikagos upėje įvykusioje didelėje nelaimėje – „SS Eastland” laivo apsivertime. Tragedija įvyko 1915 m. liepos 24 d., ir buvo aprašyta kitos savaitės liepos 29 d. Drauge. Straipsnio autorius nežinomas, kadangi pagrindinis straipsnis nepasirašytas.

DIDŽIOJI CHICAGOS NALAIMĖ

Pereitoj subatoj, Liepos 24 d., viena iš didžiųjų Chicagos dirbtuvių, Western Electric Co., savo darbininkams rengė išvažiavimą. Toj dirbtuvėj gauna sau darbų apie 10 tūkstančių žmonių. Pridėjus dar pašalinius žmonės, norėjusius dalyvauti tame išvažiavime, susidarė milžiniška žmonių minia, ieškanti pasilinksminimo. Tvirtinama, kad kompanija spyrusi savo darbininkus imti dalyvumą ir važiuoti į Michigan City, kur tikėtasi gražiai ir linksmai praleisti tą dieną. Sakoma, kad iš anksto nupirktų bilietų skaičius siekė 7 tūkstančių. Kad tokį didelį žmonių skaičių nuvežus į paskirtą vietą kompanijos buvo nusamdyta 5 dideli laivai.

Nuo pat subatos ryto minios linksmų ekskursantų juokaudami sukinėjosi, grūdosi, kad tik patekus ant laivo. Važiavo visokių: žmonių su šeimomis, su vaikais, bet užvis daugiausia jaunimo. Ant pirmutinio išplaukiančio laivo “Eastland” žmonių kimšte prisikimšo. Galop inspektoriai nusprendė, kad negalima daugiau beleisti ir įsakė važiuoti. Užgrojo orchestra, kuriai atsiliepė muzika nuo kitų laivų; važiuojantieji linksmai mojo rankomis likusiems ant kranto ir ant kitų laivų. Laivas pamažu sujudėjo, kad plaukti. Bet kas čia: laivas pradėjo siūbuoti, svirti į vienų pusę. Nieko blogo nemananti keliauninkai po seno juokavo, muzikantai vos benusėdėdami putė savo instrumentus. Staiga viskas pasikeitė. Laivo siūbuota neuždyko: umai atsigulė ant šono, nušluodamas, nublokšdamas į purviną kanalo vandenį kelius tūkstančius žmonių.

Baisi scena įvyko po tūkstančių akimis.

Sumišusi nutylo muzika. Pakilo kliksmas tūkstančių vandenyje stengiančiųsių išsigelbėti, kliksmas kitų tūkstančių stovinčių ant kranto ir nežinančiųjų kaip prigelbėti skęstantiems. Daug žmonių bežiūrėdami baisios scenos alpo kiti, dagi nei plaukti nemokantieji, šoko vandenin, kad gelbėjus, nes širdis negalėjo išlaikyti baisių reginių. Aukų skaičius pasidaugino. Nuo kranto, nuo kitų laivų žmonės mėtė kas tik ką pagavę, kad vandenyje besimurkdantieji galėtų nusitverti. Bet tas mažai kuo gelbėjo. Žmonių vandenyje buvo tiršta, tad vienas kitą murkdė, vienas kitą vilko ant dugno. Daug negavo nei progos į paviršių iškilti, nes visas paviršius buvo žmonių nusėtas. Kurie buvo ant laivo viršaus šiaip be taip dar galėjo gelbėtis, bet buvusieji laivo viduryje nebeturėjo progos išsigelbėti. Taip ir nuskendo vandeniui į vidų įsiveržus. Pribuvusieji pagelbon laiveliai gelbėjo kiek galėjo. Atlėkusieji gaisrininkai, policija graibstė leizgivius ir negyvus iš kanalo, kirto laivo šonus. Bet kol tą viską padarė, dauguma jau buvo prigėrę.

Sako, ant laivo buvo perdaug žmonių.

Laivas “Eastland” buvo registruotas laivas, kuris galėjo vežti 2,500 žmonių. Kaip vėlesni tyrinėjimai parodo, jo negalėta pavežti nė tiek. Per valdžios nusileidimą laivų kompanija išreikalavus, kad ant “Eastland” būtų galima vežti pustrečio tūkstančio, nors išsyk valdžia buvo reikalavusi, kad ant jo teimtų tik pusantro tūkstančio pasažierių. Bet nelaimės dienoje keliauninkų prisigrūdo dar daugiau. Tvirtinama, kad 3 tūkstančiai. O kadangi laivo apačioje nebūta užtektinai svaros, žmonėms gi susikimšus ant viršaus, laivas negalėjo ant vandens tiesiai užsilaikyti. Sykį pasviręs jis turėjo virsti.

Dėlei visos tos nelaimės priežasčių dabar eina tyrinėjimai, daug intariamųjų kaltininkų areštuojama. Suimtas to laivo kapitonas, pasažierius čekiavusieji inspektoriai, laivo kompanieriai ir daugelis kitų, ant ko tik krito nužiūrėjimas. Iš valdžios pusės įsakyta nuodugniai ištirti tą visą nelaimę ir kaltininkus aštriai nubausti.

Lietuvių žuvo nedaug.

Sulyg paskutinųjų apskaitliavimų, žuvusiųjų “Eastland” nelaimėje skaičius siekiąs suvirš 1,200 asmenų. Tarpe žuvusiųjų dauguma merginų, moterų, vaikų, nelaimėje nepajėgusių gelbėtis. Iš tautų atžvilgio, sulig paduotojo žuvusiųjų sąrašo benebus daugiausia lenkų, čekų, airių. Nors lietuvių toje ekskursijoje dalyvauti rengėsi ir nemažas skaitlius, bet žuvusiųjų skaičius sieks kokį 20-30 asmenų.

Daugumą lietuvių nuo nelaimės apsaugojo gal įsišaknėjęs pasivėlavimas. Taip vienam vaikinui J. reikėjo laukti gatvekario apie pusę valandos. Kitam vaikinui J.M. tą rytą ypač nesisekė, tai kaklaraiščio negalėjo rasti, tai kitų dalykų trūko, o iš namų su draugu išvažiavęs, užmiršo tikietą. Kol sugrįžo, pasiėmė tikietą buvo jau vėlu. Taigi ir išliko nuo nelaimės su laukusiu draugu. Dauguma lietuvių ir be panašių nuotikių pasivėlavo ant pirmojo laivo ir tapo apsaugoti nuo nelaimės. Tarp žuvusiųjų lietuvių yra viena Vytė, 14 kp. narė ir raštininkė. Plačiau apie žuvusiąją Vytę pranešta jaunimo skyriuje.

Nevisi nuskendę ištraukti.

Galutinas nuskendusių skaičius nėra žinomas, nes apskaitliuojama, kad keli šimtai tebėra prislėgti apsivertusio laivo arba bėgančio vandens tolyn nunešti. Policija užtiesė žemiau upės tinklus, kad bėgdamas vanduo nuskendusių nenuneštų. Pranešama, kad nemažai lavonų tuo būdu išgraibyta. Dabartiniu laiku tebežiūrinėjama po upę-kanalą ir ieškoma negyvėlių. Pora narų betraukdami iš vandens lavonus taip sugadino dirksnius, kad vos iš proto neišėjo — taip baisi skenduolių išvaizda. Netik lavonai pamėlynavę, pajuodiję, bet turi baisių žaizdų. Jas gavo laivo rakandams, prietaisams krintant, kada laivas pasikreipė, arba patys susižeidė žemyn puolant.

Nelaimingiems rodoma didelė užuojauta.

Po nelaimės daug vyrų aprauda savo pačių, vaikų, moterys vyrų, broliai seserų, draugas draugo — vienu žodžiu daug tūkstančių neteko mylimų asmenų, kurie sutiko taip baisių mirtį. Užjausdamas nuliūdusiems ir pagerbimui nekaltai žuvusių, visas Chicagos miestas rodo savo sąjausmą. Buvo proponuojama per dvi dieni uždaryti visas krautuves, teatrus ir kitas viešas vietas. Bet kadangi dauguma teatrų sutiko dienos pelną paaukoti nelaimės paliestiems, teatrai neuždaryta. Po to dalykas nukreipta kiton pusėn — pradėta rinkti aukas nelaimingoms šeimynoms. Western Electric kompanija aukojo 100,000 dol., įvairūs laikraščiai davė nuo 500 iki 5,000 dol., visokios biznies įstaigos taip-pat aukojo tūkstančiais; nenusileidžia nei pavieni asmenys. Manoma greitu laiku aukų surinkti daugiau pusės miliono dolerių. Apskaitliuojama, kad įvairios apdraudos kompanijos išmokės apie 500,000 dol. Trumpai sakant, visi stengiasi kuom galint išreikšti savo užuojautą nelaimingiems.

——————————————-

Mūsų Jaunimas

A. A. PETRONĖLĖ LAURINAITĖ.

P. Mulevičius, L. V. Centro, rašt.

Ištikus nelaimei Chicagos upėje, 24 d. liepos apsiverčiant laivui “Eastland”, neapsiėjo be aukos ir iš Vyčių tarpo. Su “Eastland” žuvo viena iš veiklesniųjų ir visų gerbiama Vytė, Petronėlė Laurinaitė, 17 metų amžiaus, gyvenusi prie 1329 So. 48th court, Cicero, III. Buvo tai pažymėtinai veikli Vyčių 14-tos kuopos narė, vaidintoja teatreliuose, giesmininkė prie vietinio choro ir pastaruoju laiku kaipo vietinės Vyčių kuopos raštininkė.

A. a. Petronėlė, nors buvo šioje šalyje gimus ir augus, buvo tikra lietuvaitė, jautri tautietė ir vedė dorą ir pavyzdingą gyvenimą, už ką užsipelnė nuo vietos lietuvių ir kurie ją pažinojo giliausio sąjausmo ir apgailestavimo. Paliko dideliame nuliūdime tėvą, motiną, tris brolius ir visus draugus ir drauges vietinės Vyčių kuopos.

Petronėlės Laurinaitės kapo paminklas Šv. Kazimiero kapinėse (Draugas, 2015 m. liepos 25 d; R. Lapas foto).

Velionės kūnas likosi palaidotas šv. Kazimiero kapinėse 27 d. liepos, su iškilmingomis mišiomis palydint vietinės ir Chicagos kuopų draugams.

Negana apgailestavimo genčių ir vietinės kuopelės draugų. Kaipo pirmutiniai mirusiai iš Vyčių organizacijos, visi turėtumėm išreikšti jai kuogiliausį sąjausmą ištariant “amžino atsilsio” žodį ir dar daugiaus, kaipo atsižymėjusiai veikėjai ir pirmajai aukai iš Vyčių tarpo, sumesti po keleta grašių ir pastatyti amžinos atminties paminklą ant velionės kapo.

——————————————-

Žuvo iš viso 4 lietuviai.

Raimundas Lapas

2015 m. liepos 25 d. numeryje, Draugo bendradarbis Raimundas Lapas aprašė iš naujo tą nelaimingąjį ivykį, praėjus 100 m. R. Lapas išnagrinėjo, kad iš viso tarp žuvusiųjų buvo 4 lietuviai. Jis rašo:

“Po beveik 90 metų nuo šios tragedijos knygų rinkoje pasirodė bent trys rimtos akademinės studijos apie SS Eastland. Visose jose, o taipogi internetinėse svetainėse, istoriniai faktai sutampa: žuvo 844 asmenys, tarp jų keturi lietuviai – 17-metė Petronėlė Laurinaitė, 19-metės Kotryna Kasparaitė ir Juozepa Ručinskaitė bei 38-erių metų Boleslovas Sivickis. Visi keturi palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.”

Aplankant šv. Kazimiero kapines, R. Lapui pavyko surasti kapavietes trijų iš tų keturių žuvusiųjų lietuvių, bet Boleslavo Sivickio kapavietės taip ir nerado.

——————————————-

Draugo archyvo nuorodos vedančios į šį straipsnį:

1915

www.draugas.org/archyvas-pdf-1915/
…parinkti liepos 29a d. numerį; atidarius, žiūr. psl. 1, 3, ir 7.

https://www.draugas.org/archive/1915_reg/1915-07-29-DRAUGASw-i11-16.pdf
…tiesioginė nuoroda vedant į 1915 m. DRAUGAS PDF failą. žiūr. psl. 1, 3, ir 7.

2015

(reikalingas prenumeratoriaus slaptažodis prisijungti)

www.draugas.org/archyvas-pdf-2015/
…parinkti liepos 25 d. numerį.

www.draugas.org/key/2015_reg/2015-07-25-DRAUGAS.pdf
…tiesioginė nuoroda vedant į 2015 m. DRAUGAS PDF failą