JAV lietuvių peticija su parašais (pirmasis lapas), prašant JAV prezidentą pripažinti Lietuvos nepriklausomą valstybę. Dokumento iš S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus kopija.

Iš DRAUGO archyvo 1915: Milijonas parašų peticijos pradžia

Milijonas parašų bus surinkta šiai peticijai, kuri bus įteikta prezidentui Warren Harding 1921 m.  geg. 31 d. Bet kaip viskas prasidėjo? Jau šešis metus anksčiau, DRAUGO laikraštyje, 1915 m. 3 birž. numeryje, paskleista šios peticijos organizavimo pradžia. Straipsnis pasirašytas „M—a”.

SVARBŪS ŽINGSNIAI

Visiems juk yra aiškiai žinoma, kad šiais metais visas civilizuotas pasaulis pergyvena didžiausios perversmės laiką. Šitoji didžioji Europos karė, kuri įstengia sujudinti sostus didžiųjų pasaulio viešpatijų, negali neturėti intekmės ir į mus, narius lietuvių tautos. Mums, taip kaip ir kitų tautų nariams turi rūpėti pasekmės šios baisios ir nežmoniškos karės. Mes, taip kaip ir kiti, žinome, kad karei pasibaigus turės persikeisti Europos valstijų rubežiai. Jų persikeitimą nuspręs, žinoma, ne kas kitas, kaip tik valstijų susivažiavę atstovai, kurie tarsis apie santaikos reikalus.

Ką-gi mes lietuviai turime su tų rubežių persikeitimu? Ar jie mums turi rūpėti? Pasakys gal vienas kitas. Taip. Europos rubežių persikeitimas apeina ir mus, kaipo narius lietuvių tautos.

Jau pradžioje karės buvo šnekama vienur kitur apie nustatymą Europos valstijų rubežių, tautybės pamatais pasiremiant. Tai nuomonei išsipildžius Lietuva ingys mažesnę ar didesnę laisvę, kad plėtoti savo kultūros uždavinius su kitomis civilizuotomis tautomis, kaipo joms lygi vienata, bet ne kaipo pavergta ir suvaržyta kokiais nors vergijos ryšiais.

Kad tai atsiekti mes turime būti pasirengę su kuo nors pasitikti tą busimąjį tautų ir valstijų taikos kongresą, turime viešpatijų atstovams parodyti, kad mes jaučiame gyvais esantys ir galėsime mums suteikta laisve tinkamai naudoties. Tuo tikslu Tautos Taryba Amerikoj ir išsiuntinėjo į visas lietuvių gyvenamas kalonijas tam tinkamas blankas rinkimui parašų po išreikštais tose blankose lietuvių, anglų ir prancūzų kalbose reikalavimais.

Kiekvieno lietuvio, neveizint jokios partijos, ir yra priedermė po tais lapais padėti savo pavardę. Jei nemoka pats rašyti, paprašyti kito parašyti ir kiekvienam stengties, kad nebūtų jo vardas apleistas tame, taip svarbiame reikale.

Tie visi parašai bus surinkti j krūvą ir pasiųsti taikos kongresui, kuris turės įvykti karei pasibaigus.

Dar negana to, kad būtų tie parašai priimti, kad jie turėtu tinkamą reikšmę, reikia kiek galint stengties išdirbti svetimtaučių, tvirtesniųjų valstijų visuomenės opiniją, kuri būtų lietuvių tautai prielanki. Tos opinijos išdirbimui šiomis dienomis išsiuntinėta visos Amerikos žymesniųjų laikraščių redaktoriams ir veikėjams Informacijos Biūro išleistos knygutės “The Autonomy of Poland” ir “A Sketch of the Lithuanian Nation”.

Tą darbą atliko Informacijos Biūro šaka Amerikoj. Čia Informacijos Biuras atliko labai didelį darbą. Ligšiol dažnai svetimtaučius painformuota apie liėtuvius tik iš blogosios pusės. Dažnai jie mus matydavo teismuose saliūnuose ir kitose netinkamose vietose, iš čia tik ir imdavo apie mus žinias, dabar-gi pasiųsta teisingų žinių ir tomis žiniomis naudodamės svetimtaučiai galės pataisyti savo opiniją apie mus kaipo narius vienos iš senųjų Europos tautų.

Taigi yra veikiama ir mūsų veikėjų. Kas gi reikia daryti Amerikos lietuviškai visuomenei. Ne kas kitas kaip tik kiek galint remti tuos visus pradėtus darbus. Stengties kuodaugiausiai pririnkti parašų po peticija ir kiek galint remti savo aukomis. Aišku, kad tam visam darbui reikia netik daug darbo, bet reikia ir pinigų. Kitos tautos turi įvairius šaltinius iš kurių gali pasiimti, reikalui esant, kiek reikiant tautos reikalams šelpti. Pas mus to nėra. Visas mūsų turtas, visi mūsų šaltiniai, tai mes patys.

Remkime kiek galėdami pradėtuosius darbus, kad mūsų pasekėjai neturėtų progos už mūsų neprielankumą rugoti.

M—a.

 

Draugo archyvo nuorodos vedančios į šį straipsnį:

www.draugas.org/archyvas-pdf-1915/

…parinkti birž. 3 numerį

www.draugas.org/archive/1915_reg/1915-06-03-DRAUGASw.pdf

…tiesioginė nuoroda vedant į PDF failą