Šventės svečiai
Šventės svečiai. Pirmoje eilėje (iš k.): LR garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, klebonas Tomas Karanauskas, aktorės Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian) ir Rūta Lee Kilmonytė, renginio vedėjas Vėjas Skirpkus.

LA lietuviai pradėjo sukaktuvinius metus

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, Vitalija Virbukienė.

Arkivyskupas Alexander Salazar ir parapijiečiai.
Po iškilmių Šv. Kazimiero bažnyčioje – arkivyskupas Alexander Salazar ir parapijiečiai. (Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukos)

Los Angeles lietuviams netrūksta jubiliejų. Kasmet atsiranda proga iškilmingai atšvęsti prasmingas sukaktis. Pernai Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla ir jaunimo šokių ansamblis „Spindulys” paminėjo savo 65 metų jubiliejus. Šiemet skautai prisimins 30-tą Rambyno stovyklos sukaktį, tokią pat garbingą metų sukaktį švęs ir išgarsėjusios Lietuvių dienos.

2016 metai mūsų parapijai ypatingi tuo, kad švenčiame net tris šventes: Šv. Kazimiero parapijos 75 metų, bažnyčios 65 metų sukaktis ir kartu su visa Bažnyčia pasaulyje –Popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Dievo Gailestingumo Jubiliejaus metus. Sausio 24 dieną iškilmingomis šv. Mišiomis ir iškilmingais pietumis pradėjome parapijos sukaktuvinius metus.

Šv. Mišias kartu su parapijos klebonu Tomu Karanausku koncelebravo Los Angeles arkivyskupijos augziliaras vyskupas Alexander Salazar, kuris taip pat vadovauja ir arkivyskupijos etninių parapijų skyriui. Vyskupas gerai pažįsta Šv. Kazimiero bažnyčią, nes daugelį metų tarnavo gretimoje parapijoje, ir mus vis mini gražiu žodžiu. Vadovaujant etninių parapijų skyriui, vyskupui tenka kas mėnesį susitikti su įvairių tautybių katalikais, tarp jų ir lietuvių atstovais, kurie plačiai reiškiasi Los Angeles katalikų veikloje.

Koncertuoja vyrų oktetas „Tolimi aidai”.
Koncertuoja vyrų oktetas “Tolimi aidai”.

Dar neįžengus į bažnyčią pro gražiai papuoštas priekines duris, vyskupą apsupo parapijiečiai ir svečiai. Jaunimas, pasipuošęs tautiniais drabužiais, palydėjo vyskupą Alexander Salazar ir kleboną Tomą Karanauską prie gėlėmis papuošto altoriaus. Ilga trispalvė drobė dengė bažnyčios balkoną, kuriame giedojo choras. Šv. Mišių maldas lydėjo parapijos vietiniai talentai – giedojo solistė Vita Vilkienė, vyrų oktetas „Tolimi aidai”, griežė smuikininkė Greta Veličkaitė.

Savo pamoksle vyskupas prisiminė parapijos pradžią – 1941 m. mažame namelyje, vėliau –  dabartinėje salėje, o nuo 1951 m. – naujoje bažnyčioje. Paminėjo parapijos steigėją prelatą Julių Macijauską ir ilgalaikį kleboną prel. Joną Kučingį. Pasveikino kun. Tomą Karanauską, penktąjį šios parapijos kleboną. Palinkėjo visiems būti ištikimiems Dievo žodžiui ir tarnystei. Nepamiršo paminėti ir stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo, kabančio koplyčioje Vilniuje, taip pat sujungdamas visas tris šventes į vieną nepaprastą lietuvių dvasingumo išraišką.

Šventės vedėjai
Šventės vedėjai – Vėjas Skripkus ir Vitalija Virbukienė. (I. ir M. Petokų nuotr.)

Vyskupas Alexander Salazar paklausė, ar šiose Mišiose yra asmenų, kurie buvo besisteigiančioje parapijoje prieš 75 metus. Atsistojo parapijietė Prišmantienė. Kai pakvietė atsistoti tuos, kurie dalyvavo parapijos 25-tame jubiliejuje, pakilo kur kas daugiau žmonių. O kai pakvietė tuos, kurie atšventė parapijos 50-tąjį jubiliejų, sustojo daugiau nei pusė šv. Mišių dalyvių. Tai buvo akivaizdus ženklas mūsų parapijos tęstinumo ir gyvastingumo.

Klebonas Tomas padėkojo vyskupui už jo dalyvavimą mūsų šventėje, taip pagerbdamas mus,   lietuvius. Šv. Mišioms pasibaigus, visa bažnyčia, vedama klebono Tomo, sukalbėjo Dievo Gailestingumo litaniją ir pasišventimo maldą, kol vyskupas Alexander Salazar maldingai klaupėsi prie papuošto Dievo Gailestingumo paveikslo, panašiai kaip šv. Popiežius Jonas Paulius II darė, lankydamas Kryžių kalną Lietuvoje.

Jaunimo, šv. Mišių patarnautojų, svečių ir parapijiečių procesija išlydėjo vyskupą.

Nuotaikingas šokių ansamblio „Spindulys” pasirodymas.
Nuotaikingas šokių ansamblio „Spindulys” pasirodymas. (Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukos)

Toliau šventė vyko salėje. Šventės vedėjai Vėjas Skripkus ir Vitalija Virbukienė, pradėjo Šv. Kazimiero parapijos 75 metų ir bažnyčios 65 metų sukakčių paminėjimo iškilmingus pietus, trumpai primindami parapijos ir bažnyčios įsteigimo Los Angeles istoriją. Susirinkusiems svečiams sveikinimo žodį tarė vyskupas Alexander Salazar, parapijos klebonas Tomas Karanauskas, LR generalinis konsulas LA Darius Gaidys.

Buvo pagerbti ir pasveikinti seniausiai parapijai priklausantys parapijiečiai – Valerija Kazlauskienė, Audronė Žemaitaitienė Alminaitė, Rūta Lee Kilmonytė. Taip pat šventėje dalyvavo jauniausias pakrikštytas parapijietis – vienerių metukų Gustas Pranciškus Grumslys ir jo tėveliai Agnė ir Ignas Grumsliai, seneliai Gražina ir Ken Kling. Visus svečius sujaudino aktorių Rūtos Lee Kilmonytės ir Jūratės Nausėdaitės (Ann Jillian) prisiminimas-pasveikinimas.

„Gintarėliai” muzikantai
Programoje dalyvavo ir janieji ansamblio „Gintarėliai” muzikantai.

Po sveikinimų prasidėjo meninė programa, kurią pavadinome „Parapijos meniniai turtai” – ją atliko parapijos solistai, instrumentinis ansamblis, choras, dainos bei šokių grupės.

Koncerte dalyvavo choras „Los Angelai” ir vyrų oktetas „Tolimi aidai” (vadovas kompozitorius Kęstutis Daugirdas), jaunimo šokių ansamblis „Spindulys” (vadovė Danguolė Varnienė), šokių grupė „Retro”  (vadovė Sigita Barysienė), solistė Kristė Jogaitė, ansamblis „Draugai” (vadovė Gražina Grinkevičienė), smuikininkė Greta Veličkaitė ir pianistė Rima Veličkienė, jaunimo ansamblis „Gintarėliai” (vadovė Kristina Kazlauskienė). Koncerto pabaigoje „Gintarėlių” atliekama daina „Žemėj Lietuvos” (muzika K. Vasiliausko, žodžiai S. Gedos) išjudino visus šventės dalyvius dainuoti kartu.

Daina, šokis, muzika ir visų gera nuotaika apjungė jaunimą ir vyresnius, seniai ir neseniai atvykusius parapijiečius, džiaugtis savo parapijos gyvavimu „mūsų kaime” – kaip toj vyrų okteto „Tolimi aidai” atliekamoj dainoj „Mūsų kaimas” (m. V. Šiškausko, ž. R. Gudavičiūtės, aranžuotė K. Daugirdo).

„Retro” dalyviai
Stilingi šokių grupės „Retro” dalyviai. (Kęsto Kazlausko nuotraukos)

Iškilmingus pietus ruošė parapijos šeimininkės Laima Leko, Antanina Uldukienė ir Dalia Ragauskienė.

Dėkojame visiems šventės dalyviams ir svečiams už gausų dalyvavimą, visiems meniniams ko   lektyvams ir jų vadovams už dovanotą šokį ir dainą, parapijos tarybai ir klebonui Tomui Karanauskui, vyr. koordinatorei Dalilei Polikaitienei, parapijiečiams Angelei Vaičekauskienei, Lilei ir Juozui Pupiams, Jūratei Venckienei, Amandui Ragauskui, Augiui Gedgaudui, fotografams Inai ir Mindaugui Petokams, Kęstui Kazlauskui ir visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo. Nuoširdų ačiū tariame gausiam rėmėjų būriui, kurie savo auka prisidėjo prie parapijos ir bažnyčios gerovės.

Šventės vedėjai Vėjas Skripkus ir Vitalija Virbukienė pakvietė visus parapijiečius aktyviai dalyvauti renginiuose visus metus, nes bus rengiama istorinių nuotraukų paroda, bus ruošiamas jubiliejinis leidinys ir labdaros projektas, iškilmingos Mišios su Los Angeles arkivyskupu Jose Gomez ir daug kitų renginių minint taip pat ir Gailestingumo Jubiliejaus metus.

Iki susitikimų mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Los Angeles!

M. Sandanavičiūtė-Newsom ir V. Virbukienė – LA Šv. Kazimiero parapijos tarybos narės.