XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m. (Jono Kuprio nuotraukos)

Leonardas Linas Orentas. Šokių šventė jau čia pat

Šokių šventės plakatai.
Šokių šventės plakatai.

Rimas Černius.

Praėjusią vasarą džiaugėmės Šiaurės Amerikos ir Kanados dainų švente Čikagoje. Šiais metais atėjo lietuviškų tautinių šokių eilė. Liepos 3 d. Baltimorės mieste ruošiama XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė. Šventės organizacinio komiteto pirmininkas Leonardas Linas Orentas mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo” klausimus apie artėjančią šventę.

– Pirmiausia, gal galėtumėte papasakoti apie save, savo šeimą, savo lietuvišką kilmę?

– Aš esu Amerikos lietuvis. Gimiau Hartforde, Connecticuto valstijoje, tačiau mano lietuviškos šaknys glūdi dviejuose skirtinguose žemynuose. Mano mama Maria (Višniauskaitė) Orentienė gimė Sao Paulo, Brazilijoje, Lietuvos emigrantų, atvykusių į Braziliją 1926 metais, šeimoje. Mama užaugo lietuviškame rajone ,,Vila Zelina” ir aktyviai dalyvavo bendruomenės veikloje. Tėvas Eugenijus Orentas kilęs iš Šakių rajono. Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m., jis savanoriu įstojo į generolo Povilo Plechavičiaus vietinę rinktinę. Tėvas buvo paimtas vokiečių belaisviu pasitraukimo iš Lietuvos metu. Abu tėvai emigravo į JAV ir susitiko New Yorke.

Leonardas Linas Orentas.
Leonardas Linas Orentas.

Lietuvių liaudies šokiai įsipynė į mano gyvenimą nuo pat ankstyvos vaikystės. ,,Berželio” šokių grupėje (Hartford, CT), šokau daugiau nei 15 metų. Būtent čia, per vieną šokio repeticiją, sutikau savo būsimą žmoną, Neriją Gureckaitę-Orentienę. Esame vedę jau 23-ejus metus ir susilaukėme keturių vaikų. Būdamas studentu, dalyvavau studentų ateitininkų veikloje. Vėliau šokau ,,Vėtroje” (New Haven, CT), ,,Aušrinėje” (Philadelphijoje), ,,Malūne” (Baltimorėje), o šiuo metu šoku Washingtono grupėje ,,Juosta”.

Mano dalyvavimas JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje prasidėjo JAV LB Hartfordo apylinkės valdyboje. Po tėvo mirties perėmiau jo eitas iždininko pareigas. Tuomet man buvo 20 metų. Kurį laiką dirbau ir JAV LB būstinėje Philadelphijoje. Penkerius metus darbavausi Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone, skatindamas JAV įmonių prekybą ir investicijas į Lietuvą. Turėjau garbės dirbti net su trimis ambasadoriais: a. a. S. Lozoraičiu, A. Eidintu, ir a. a. S. Sakalausku. Pastaruosius 18 metų dirbu ,,Verisign.com” bendrovėje, kuri administruoja visus .com ir .net domenų vardus (o jų yra 135 milijonai), ir jų bazę. Šešerius metus ėjau JAV LB Washingtono apylinkės pirmininko pareigas. Šiuo metu esu naujai įkurtos korporacijos ,,Camp Neringa, Inc.” tarybos narys. Nuo 2013 m. birželio mėn. man buvo patikėtos XV Lietuvių tautinių šokių šventės Organizacinio komiteto pirmininko pareigos.

XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventės organizacinis komitetas.
XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventės organizacinis komitetas. (Rengėjų nuotr.)

– Kaip sekasi ruoštis XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventei?

– Sėkmingai. Beliko du su puse mėnesio, ir pagal mūsų planą ruošiamės šokėjų ir svečių atvykimui į Baltimorę. Netrukus skelbsime vakaronės planus. Jau pradėjome priimti bilietų užsakymus per interneto svetainę www.SokiuSvente2016.org. Esu be galo dėkingas mūsų komiteto nariams už jų darbą ir ištvermę ruošiant šią gražią, tradicinę Šiaurės Amerikos lietuvių šventę.

– Šventė vyks Baltimorėje, „Royal Farms” arenoje. Ar esate patenkintas sale? Kiek joje telpa žiūrovų?

– Taip, mes esame labai patenkinti salės dydžiu bei erdve. Komitetas parinko šią salę pirmiausia dėl pakankamos vietos ir patogumo šokėjams pasirodyti ir repetuoti. Antra, salė yra netoli visų šokių šventės viešbučių bei Baltimorės įdomybių. Netoli yra Baltimorės uostas. Jį galima pasiekti pėsčiomis. Prie uosto ir  jo apylinkių daug parduotuvių, restoranų, gyvos muzikos naktinių klubų, muziejų, čia ir laivai, ir akvariumas, ir puikios vietos poilsiui. Visi šokėjai ir svečiai iš viešbučių galės lengvai pėsčiomis nueiti keturis kvartalus iki „Royal Farms” arenos arba pasinaudoti šokių šventės autobusiuku. Arenoje lengvai telpa 10 000 žiūrovų. Iš viso bus galima priimti apie 12 000 žiūrovų.

– Savo leidinėlyje rašote, kad šventėje dalyvaus 1 800 šokėjų iš 50 šokių grupių. Didžiausią dalį sudaro JAV ir Kanados lietuvių šokių grupės, tačiau atvyksta šokėjų ir iš Lietuvos, Švedijos, Izraelio ir Didžiosios Britanijos. Kaip pavyko privilioti į šventę šokėjų iš toli? 

– Šokių šventė yra žinoma už Šiaurės Amerikos ribų. Dirbdami kartu su Lietuvių tautinių šokių institutu, jau 2013 metų rudenį pradėjome skleisti informaciją apie XV Šokių šventę, ir mums pavyko atkreipti daugelio grupių dėmesį. Šokių grupė ,,Vija” iš Izraelio susikūrė neseniai ir šventėje pirmą kartą atstovaus Tel Avivo miestui. Neseniai susikūrė ir grupė ,,Jievaras”, todėl pirmą kartą bus atstovaujamas JAV Atlantos miestas. Iš Lietuvos į Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventę pirmą kartą atvyksta gerai žinoma Kauno grupė ,,Ave Vita”, iš Panevėžio atvyksta ,,Grandinėlė”, iš Švedijos (Stokholmo) – „Baltija”. Iš Didžiosios Britanijos atvyksta Londono ,,Versmė”.

XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

– Kiek šventėje dalyvaus JAV šokių grupių?

– JAV atstovauis 35-ios grupės iš dvidešimt vieno miesto. Tai: Atlantos (GA) ,,Jievaras”; Baltimorės (MD) ,,Malūnas”; Bostono (MA) ,,Sambūris”; Čikagos (IL) ,,Gija”, ,,Grandis”, ,,Lėtūnas”, ,,Laumė” ir ,,Suktinis”; Lemonto (IL) ,,Lietuvos vyčiai” ir ,,Spindulys”; Mundeleino (IL) ,,Rusnė”; Clevelando (OH) ,,Švyturys”; Denverio (CO) ,,Rūta”; Detroito (MI) ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos grupė ir ,,Šaltinis”;  Elizabeth (NJ) V. Kudirkos lituanistinės mokyklos ansamblis „Varpelis”; Jacksono (NJ) ,,Lietuvėlė” ir ,,Viesulas”; Hartfordo (CT) ,,Berželis”; Kansas City (KS) ,,Aidas”; Los Angeles (CA) ,,LB Spindulys” ir ,,Retro”; Madisono (WI) ,,Žaibas”; New Yorko miesto (NY) Maironio mokyklos šokėjai ir ,,Tryptinis”; Palm Beach (FL) ,,Saulėtas krantas”; Philadelphijos (PA) ,,Aguonėlė”, ,,Vakarinė” ir ,,Žilvinas”;  San Francisco (CA) ,,Genio” lituanistinės mokyklos grupė ir ,,Tiltas”; Seattle (WA) ,,Lankas” ir ,,Lietutis”; iš JAV sostinės Washingtono – grupės ,,Eglutė” ir ,,Juosta”.

– O iš Kanados? 

– Iš Kanados dalyvaus šešios šokių grupės: Calgary miesto ,,Klevelis”, Montrealio ,,Gintaras”, Hamiltono ,,Gyvataras” ir trys grupės iš Toronto: ,,Atžalynas”, ,,Aitvaras” ir Toronto lietuvių ansamblis „Gintaras”.

– Šokių šventės šūkis: ,,Šaukia ten tave kelionė”. Kaip ta ,,kelionė” bus įpinta į šventės programą?

– Ilgas ir vingiuotas yra lietuvių, iškeliavusių iš tėvynės, kelias. Įvairiomis bangomis ir generacijomis, įvairiais laikais ir progomis pasklidome po pasaulį. Esame keleiviai, išvykę iš protėvių namų. Bet mūsų išsaugotos tradicijos ir šventės ir ypač meilė tėvynei mus sujungė ir mūsų atskirus žingsnius suaudė į vieną, bendrą kelionės taką.

Šokių šventės – tai vienas iš stipriausių ryšių. Per šešiasdešimt metų jos sukūrė nuostabią tradiciją, tautiškumo, meno ir bendravimo išraišką. Jos įprasmina ir praturtina mūsų, keleivių, žingsnius.

XV Tautinių šokių šventė atspindės šią kelionę. Ji pagrįsta ir įkvėpta Bernardo Brazdžionio poezijos, kurioje dažnai sutinkamos keleivio, kelionės, keliavimo iš tėvynės temos.

XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

– Šokių šventės meninis vadovas yra Tomas Mikuckis, vadovaujantis Bostono tautinių šokių grupei ,,Sambūris”. Ar jis jau turi galutinį šventės planą?

– Taip. Penktadienį, liepos 1 d., vyks repeticija šokėjams. Menininkų mugė vyks liepos 1–3 d. Penktadienio vakarą keliaujantys restoranai parduos maistą lauke, prie „Hilton” viešbučio. Bus muzika, šokiai ir kitos pramogos. Šeštadienį, liepos 2 d., vėl vyks repeticija šokėjams. Svečiams bus proga aplankyti turistines vietas ir pasidžiaugti Baltimorės miestu. Vakare bus galima pavakarieniauti viešbutyje, vyks literatūros vakaras. Taip pat bus šokiai Baltimorės „Hilton” viešbutyje su populiariu lietuvių ,,DJ”. Sekmadienį, liepos 3 d. – lietuviškos šv. Mišios Šv. Alfonso bažnyčioje (6 kvartalai nuo viešbučių). Šokių šventė – „Royal Farms” arenoje – 1 val. p. p. Baigsime iškilmingu tradiciniu šventės pokyliu Baltimorės „Hilton” viešbutyje.

– Ar šventėje bus ir tradicinių, ir naujai sukurtų lietuvių tautinių šokių?

– Taip. Šios šventės šokiai buvo parinkti taip, kad žiūrovai galėtų matyti įdomų meninį spektaklį, gražią pasaką. Tai leis pasiekti lietuviškų tautinių šokių įvairovė. Programoje matysime pynę gerai žinomų ir mėgstamų šokių, tradicinių, bet gal ir rečiau matomų šokių, ir naujesnių, bet tradicija pagrįstų kūrinių. Esame taip pat labai laimingi, kad specialiai šventei buvo sukurtas vienas naujas šokis. Jį sukūrė garsi lietuvių tautinių šokių choreografė prof. Laimutė Kisielienė. Tiek žiūrovams, tiek šokėjams programa bus kupina gražių, aukštos kokybės ir, svarbiausia, smagių šokių.

– Kaip šokių šventė sujungs tris lietuvių emigracijos į Ameriką ir Kanadą bangas?

– Šias bangas jungia šokiai. Šventės organizacinis komitetas dirbo kartu su Meno komitetu bei Tautinių šokių institutu. Kartu raginom visas tris lietuvių bangas dalyvauti šventėje. Pavyzdžiui, dalyvaus pirmosios bangos Bostono ,,Sambūris”, kuris buvo įkurtas 1937 m. Turėsime daug antrosios bangos grupių ir nemažai naujų, trečios bangos sukurtų grupių. Į XV šokių šventę yra užsiregistravę daugiau dalyvių, negu dalyvavo paskutinėse dvejose šventėse. Tai rodo, kad esame sukūrę įdomią meninę programą ir žadame dinamišką įvykį visiems dalyviams, visoms trims bangoms, visai lietuvių bendruomenei.

XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

– Ar šventės programoje bus naujovių?

– Kaip minėjome anksčiau, stengiamės sukurti įdomų spektaklį, kuris nustebins tiek lietuvius, tiek amerikiečius žiūrovus. Kad paryškintume gražius mūsų šokius, planuojame įpinti netikėtus technologinius elementus. Daugiau atskleisti negaliu, norime, kad tai liktų staigmena.

Visą šventę lydės muzika, įrašyta geriausių lietuvių liaudies instrumentų orkestrų Lietuvoje. Tai šventei suteiks ryškų, gražų ir tradicinį skambesį.

– Ar tikitės šioje šventėje sulaukti ypatingų svečių?

– Taip, esame pakvietę ypatingų svečių. Artėjant šokių šventei per spaudą pasidalinsime informacija apie atvykstančius asmenis.

– Ar švente domisi Baltimorėje gyvenantys amerikiečiai? Ar vietinė Baltimorės miesto valdžia pasiruošusi priimti svečius iš kitų JAV miestų, Kanados ir Europos?

– Taip, yra didelis susidomėjimas švente Baltimorėje. Šokių šventės komiteto spaudos ir informacijos ryšininkai artimai dirba su Baltimorės miesto „Visit Baltimore” agentūra. Ji skleidžia naujausią informaciją apie Šokių šventę Baltimorės ir Marylando valstijos spaudoje ir tikisi pritraukti amerikiečių žiūrovų.

x_soksvnt-DSC_2607
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

– Šventei numatyti keli viešbučiai netoli „Royal Farms” arenos. Ar dar yra juose vietų į šventę atvykstantiems žiūrovams?

– Mes labai džiaugiamės, kad svečių, kurie planuoja atvykti į Baltimorę, yra labai daug. Komiteto viešbučių atstovė pradžiai parinko keturis viešbučius, bet 2016 m. sausio mėnesį užsakėme ir penktą. Visuomet galėsime užsakyti daugiau kambarių.

– Šventinį savaitgalį numatomi keli ypatingi renginiai. Papasakokit apie juos plačiau.

– Penktadienį, liepos 1 d., vyks vakaronė lauke, šalia „Hilton” viešbučio. Koncertuos Washingtono vietinė muzikos grupė. Bus proga pavakarieniauti keliaujančiuose Baltimorės restoranuose (vendor food trucks). Neringos stovyklos vadovas ves vaikų žaidimus. Veido dažytojai gražiai išdažys vaikų veidus. Jauni ir vyresni turės progos įsijungti į stalo žaidimus. Tikimės vakaronę baigti dainininko iš Lietuvos pasirodymu.

Šeštadienio vakarą šventės dalyviai galės susipažinti su Baltimorės miestu, kartu pavakarieniauti, dalyvauti poezijos vakare ir pašokti. Šokiuose ,,DJ” gros pasaulinę muziką, kuri jungs dalyvaujančių šalių šokėjus, ir populiarią lietuvišką ir amerikietišką muziką, tinkamą įvairioms kartoms.

– Šokių šventės savaitgalį Baltimorės „Hilton” viešbutyje vyks lietuviška mugė. Kas joje dalyvaus? Ar ruošiami šokių šventės suvenyrai? 

Šiuo metu žinome, kad mugėje dalyvaus daugiau kaip 30 lietuvių menininkų ir amatininkų. Bus galima įsigyti įvairių rankdarbių, gintaro, maisto ir gėrimų, paremti įvairias šalpos bei lietuviškas organizacijas. Taip pat bus informacijos apie keliones į Lietuvą ir kitas valstybes, bus galima įsigyti ir šventės suvenyrų bei marškinėlių.

x_soksvnt-DSC_1875
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

– Sekmadienį, liepos 3 d., prieš šventę, Šv. Alfonso bažnyčioje vyks šv. Mišios. Ar galėtumėte trumpai papasakoti apie šią bažnyčią?

– Baltimorėje buvo įkurtos kelios lietuvių katalikų parapijos: 1872 m. – Šv. Venceslaus, nuo 1888 m. iki 1917 m. veikė Šv. Jono Krikštytojo parapija, o nuo 1917 m. iki šiandienos – Šv. Alfonso parapija, kurioje sekmadieniais vis dar aukojamos lietuviškos Mišios.

– Koks bus XV Šiaurės Amerikos šokių šventės pokylis?

– Šokių šventės organizatoriai sekmadienio vakarą kviečia visus šventės šokėjus ir dalyvius į tris skirtingas iškilmingas puotas – vakaronę pasirinksite pagal amžių.

Pirmą kartą Šokių šventės istorijoje ruošiama jaunų šeimų ir vaikų puota. Susėdę kartu kaip viena jauna šeima ar su bendraamžiais draugais pasidžiaugsime iškilminga vakariene. Jaunimui (15–20 metų) yra ruošiamas Šokių šventės antrasis iškilmingas pokylis. Organizatoriai taip pat ruošia trečią iškilmingą puotą visiems suaugusiems – 21 metų +. Baltimorė garsėjo kaip džiazo miestas, kur gimė nemažai žymių džiazo muzikantų. Šiame pokylyje vyraus džiazo klubo atmosfera. Svečiai vakarą pradės kokteilio valandėle. Vakarieniaus klausydami fortepijonu atliekamo džiazo. Po vakarienės bus progos užeiti į privatų bourbon salonėlį. Čikagos ,,Sodžiaus” muzikinė grupė gros smagią muziką ir visi galės šokti ir džiaugtis iki ryto.

– Ką patartumėte atvykstantiems į Baltimorės šokių šventę? Ar yra Baltimorėje įdomių vietovių, muziejų, kuriuos turėtume aplankyti? 

– Baltimorėje yra daug įdomybių ir puikių vietų poilsiui. Baltimorės uostą galima pasiekti pėsčiomis iš visų šventės viešbučių. Prie uosto ir artimųjų rajonų yra parduotuvių, restoranų, gyvos muzikos naktinių klubų, muziejų ir kitokių įdomybių. Galima paplaukioti laiveliais. Taip pat svečių laukia Baltimorės Lietuvių salė. Šeimoms bus įdomu aplankyti Baltimorės akvariumą ir vaikų muziejų ,,Port Discovery”.

XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.
XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.

Po Šokių šventės, būdami rytinėje pakrantėje, apsilankykite Washingtone, JAV sostinėje, kur įsikūrusi Lietuvos Respublikos ambasada ir yra aktyvi lietuvių bendruomenė. Washingtonas nuo Baltimorės nutolęs tik 40 mylių. Ten galima pamatyti Prezidento Washingtono paminklą, JAV Atstovų rūmus (angl. U.S. Capitol), Prezidentų Lincoln ir Jefferson paminklus, ir, žinoma, Baltuosius rūmus. Ten rasite daug įdomybių, įskaitant Tarptautinį šnipų muziejų, paminklą komunistų aukoms atminti, Oro ir erdvės muziejų, Žiniasklaidos muziejų (angl. „Newseum”), Nacionalinį zoologijos sodą ir kt. Taip pat galėsite pasidžiaugti liepos 4-ąją rengiamais JAV Nepriklausomybės dienos fejerverkais. Washingtone daug puikių restoranų įdomiose vietose: Georgetown, Dupont Circle, Adams Morgan, Capitol Hill „H” gatvėje ir kt.

– Ką dar norėtumėte pasakyti į šventę atvykstantiems šokėjams ir žiūrovams?

– Baltimorės ir Washingtono lietuvių bendruomenėms suteikta garbė surengti 2016 m. Šokių šventę. Šia proga tikimės jus pasveikinti atvykusius į ,,Žavingąjį miestą” (angl. Charm City). Būsite sužavėti dinamiško, unikalaus miesto, kuris didžiuojasi savo lietuvišku paveldu. Baltimorės ir Washingtono lietuvių bendruomenės dirba ir organizuoja Šokių šventės programą nuo 2014 metų ir džiugiai bei nekantriai 2016 m. liepos 3 dieną lauks atvykstančių! Daugiau informacijos – Šokių šventės internetinėje svetainėje www.sokiusvente2016.org. Ten galite nusipirkti šventės bilietus.

Atnaujinkime senas draugystes ir užmegzkime naujas!

Daugiau informacijos sužinosite: www.SokiuSvente2016.org;

Twitter: @svente2016;

Facebook: facebook.com/svente2016;

Instagram: instagram.com/svente2016;

Klausimai: info@sokiusvente2016.org

Informacijos apie Baltimorę jums suteiks: http://baltimore.org/svente2016