SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS

A†A SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS mirė š. m. sausio 24 d. po sunkios ligos.

Gimė 1934 m. lapkričio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Daug metų gyveno Indian Head Park, IL; anksčiau Worcester, MA ir Detroit, MI.

A. a. Silvija bus palaidota Notre Dame kapinėse Worcester, MA šalia savo tėvelių ir brolių.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mielą Silviją savo maldose.

Nuliūdę artimieji.