ANTANAS VALAVIČIUS

A†A ANTANAS VALAVIČIUS mirė š. m. sausio 28 d. Čikagoje, IL, sulaukęs 97 metų.

Gimė 1924 m. kovo 3 d. Udralių kaime, Mosėdžio seniūnijoje, Skuodo rajone.

Nuliūdę liko: žmona Viktorija, giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje.

Velionis su žmona buvo dosnūs lietuvių visuomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos (Marquette Parke) nariai. Antanas buvo „Lietuvos vaikų vilties” komiteto ilgametis ir vienintelis iždininkas, daugelio organizacijų, kultūrinių renginių bei spausdinto žodžio nuolatinis rėmėjas Amerikoje ir Lietuvoje, ištikimas „Seklyčios” trečiadienio popiečių dalyvis, JAV Lietuvių Bendruomenės narys ir paslaugus įvairių darbų vykdytojas.

A. a. Antanas bus pašarvotas pirmadienį, vasario 14 d. nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Antano laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona ir draugai.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.