ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ-LIPSKIENĖ

A†A ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ- LIPSKIENĖ mirė 2022 m. gegužės 11 d. Wood Dale, Illinois, savo namuose, kuriuose gyveno nuo 1960 metų.

Gimė 1929 m. gegužės 21 d. Kaune, Antano Ragausko ir Sofijos Stanevičiūtės šeimoje.

1945 m. ištekėjo už dr. Broniaus Beinorio; 1984 m. tapo našle.

1986 m. susituokė su našliu dr. Antanu Lipskiu, gydytoju, tapytoju ir poetu, kuris mirė 2013 m.

Dideliame nuliūdime liko: dukra Irena Beinoris; a. a. sesers Irenos sūnus Vitas Rasys, a. a. sūnaus Tomo žmona Brigita Špokevičiūtė su dukromis Sofia ir Alisa; brolis dr. Leonidas Ragas su žmona Praurime ir jų vaikai – sūnus Paulius su žmona Rasa, anūkai Andrius (dr. Amanda) ir Daiva (Timothy), dukra Laura
su dukromis Alexa ir Krista; posūnis dr. Donaldas Lipskis su žmona Barbara ir jų vaikai Joseph (Terrah), Abigail Peterkin (Omari), Daniel (Shannon) ir Stephan (Briana); posūnis dr. Edmundas su žmona dr. Lynn ir jų dukros – Laura McKinstry (Tom), Krishna Abbott (Jon) ir dr. Dana Attaway (Justin). Taip pat liūdi giminės ir draugai Lietuvoje, Kanadoje, Amerikoje ir Egipte.

Velionė priklausė National Federation of Press Women, Illinois Woman’s Press Association, Amerikos gydytojų ir Amerikos lietuvių gydytojų žmonų organizacijai, buvo American Lung Association ir American Cancer Society of Illinois valdybos narė. Buvo daugelio projektų dosni mecenatė.

Aldona buvo Wood Dale miestelio banko tarybos narė (iki pat banko pardavimo). Ji baigė DePaul universitetą Čikagoje, buvo apsiskaičiusi ir mėgo keliauti – aplankė daug šalių įvairiuose žemynuose, žymiausius pasaulio meno muziejus. Lankė operas ir teatro spektaklius. Slidinėjo Austrijos Alpėse, bėgiodavo Atlanto pakrante saulės numylėtoje Floridoje. Būdama jaunesnė skambino pianinu, labiausiai mėgdavo sentimentalius Chopin polonezus. Per šventes su dovanomis lankydavo senelių namus ir sergančius. Pirmaisiais dešimtmečiais Amerikoje demonstravo rūbus Čikagoje ir ypač New Yorke. O per paskutinius tris dešimtmečius Aldona buvo vyro Antano tapybos ir poetinio įkvėpimo šaltinis – jo mūza.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 17 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Jėzuitų švietimui Lietuvoje per Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439-6732, USA.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.