ALFREDO MIKUČAUSKAS

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A†A ALFREDO MIKUČAUSKAS mirė š. m. gegužės 7 d., sulaukęs 81 metų.

Gimė 1940 m. birželio 21 d. Buenos Aires, Argentinoje.

Buvo a. a. Magdalenos ir Motiejaus Mikučauskų sūnus.

Giliame liūdesyje liko: žmona Alicia (Miliauskaitė), dukros Linda ir Alda su vyru Audriumi; sūnus Gintas, anūkės Nida, Vija ir Gaja.

Alfredo su tėvais emigravo į Ameriką 1958 m. ir apsigyveno Marquette Parke, Čikagoje. Vėliau persikėlė į Lemontą, kur pragyveno 35 metus.

Daug metų dalyvavo Pasaulio lietuvių centro veikloje, savanoriavo gegužinėse, vajuose ir įvairiose talkose. Vėliau įsijungė į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos veiklą, prisidėdamas prie šv. Mišių paruošimo ir aukų rinkimo. Kelerius metus darbavosi Lietuvių Bendruomenės Lemonto apylinkės valdyboje.

Nuo pat atvykimo į Čikagą iki pensijos dirbo popieriaus pramonėje. Ilgus metus šoko „Grandies” tautinių šokių ansamblio veteranų grupėje.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 16 d., 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, Illinois, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.