ALBERTO J. GLAVINSKAS

A†A ALBERTO J. GLAVINSKAS mirė š. m. kovo 7 d., Chicago, IL, sulaukęs 87 metų.

Gimė 1935 m. sausio 10 d., Argentinoje, Buenos Aires. Gyveno Willowbrook, IL.

Nuliūdę liko: žmona Laima Zabukaitė; sūnus Tomas su žmona Alena; sūnus Eduard su žmona Kathleen; sūnus Tadas su žmona Vanessa; anūkai Dalia Elkins su vyru Dustin, Albertas, Daina, Audra, Sofija, Ava, Marty ir Bea.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 12 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gel̇ių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui, (Lithuanian World Center), 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.