RIMAS BANYS

A†A RIMAS BANYS mirė š. m. kovo 6 d. St. Pete Beach, Floridoje.

Gimė 1934 m. liepos 13 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Burr Ridge, IL.

Giliai nuliūdę liko: žmona Rima Reklaitis; dukros – Felicija Banys ir Ingrida (Michael) Braze; sūnėnas Jason Banys; podukros Vida Reklaitis ir Elytė Reklaitis; posūnis Povilas (Angelė) Reklaitis; dešimt anūkų; proanūkis; Žemaičių šeimos ir kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

R. Banys buvo a. a. Elenos ir a. a. Karolio Banio sūnus, a. a. Nijolės vyras ir a. a. Algio brolis.

Per Antrąjį pasaulinį karą Rimo šeima pasitraukė iš Lietuvos ir vėliau įsikūrė Čikagoje. 1956 m. įsigijęs inžinieriaus diplomą Illinois Institute of Technology, R. Banys dirbo Harza Engineering Co., kur pradėjo karjerą inžinieriaus pareigose, vėliau tapo direktorių tarybos pirmininku ir vadovavo stambiems hidroelektriniams projektams visame pasaulyje. Rimas daug metų dosniai aukojo lietuviškoms organizacijoms ir su Lietuva susijusioms labdaringoms iniciatyvoms. 2020 m. mecenatui R. Baniui buvo įteiktas LR Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”, o 2022 m. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo R. Banį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”. Daug metų priklausė Čikagos lietuvių golfo klubui (ČLGK).

Atvira širdimi ir šilta šypsena a. a. R. Banys palietė daugybės žmonių gyvenimus.

Atsisveikinimas vyks šeštadienį, balandžio 23 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Laidotuvės bus privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui (www. Lcenter.org/donate) arba Vydūno jaunimo fondui.

Nuliūdusi šeima.