ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ)

Užgeso mūsų šeimos tyra ir skaisti šviesa ir prasidėjo jos kelias į Amžinybę

Joks kelias man netolimas,
Joks vargas nesunkus –
Gulbe atplaukt, kregžde atskrist
Į tėviškės laukus.
Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metus:
Kaip tuščias be tavęs, mamyt,
Pasaulis šis platus

Vytautas Skripka

A†A ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ) (1932–2020)

Aldutės gyvybė užgeso 2020 m. sausio 8 d. Great Falls, VA, savo mylimos šeimos narių apsuptyje.

Aldona buvo kukli, darbšti ir rūpestinga šeimos siela bei sėkminga profesionalė nekilnojamo turto srityje. Darbavosi Washingtono Lietuvių Bendruomenėje rengiant suvažiavimus, mokytojavo Washingtono lituanistinėje mokykloje, vadovavo skaučių draugovei, kelioms Atlanto rajono ir Detroito skaučių stovykloms. Buvo aktyvi Washingtono skautininkių būrelio narė bei ypatinga knygų mylėtoja.

Nuliūdę liko: vyras Stasys Bačkaitis, dukros Audra, Virginija ir Nida su šeimomis, a. a. brolio Algimanto Ramonaičio šeimos nariai ir jų vaikaičiai.

Apie atsisveikinimą ir šv. Mišias už velionės sielą bus paskelbta vėliau. Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti Aldutę ir visą mūsų šeimą savo maldose. Mylima Aldute ir mamyte, ilsėkis Viešpaties ramybėje. Tu liksi mūsų mintyse ir širdyse, tavo šviesa ir prisiminimai lydės mus visą gyvenimą. Nuliūdusi šeima.